Oplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor Soci­aal werk­ers en POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prac­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Deze oplei­d­ing kan wor­den aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ.

cliën­ton­der­s­te­uners 80 pun­ten
soci­aal juridisch dien­stver­len­ers 80 pun­ten
aan­dachts­func­tionaris­sen 80 pun­ten
GHO 1 punt
Vrije Ruimte Agogen 5,1 pun­ten
Vrije Ruimte GGZ-​Agogen 5,1 pun­ten
Vrije Ruimte Maatschap­pelijk werk 5,1 punten