Hoe Teamkracht teams helpt vrolijke top­presta­ties neer te zetten!

Bin­nen onze organ­isaties best­e­den we veel tijd aan het bedenken, vast­leggen en mon­i­toren van tar­gets voor de teams.
Daar­bij houden we de finan­ciën en bud­get­ten goed in de gaten, maken we blauw­drukken en ver­gaderen we fre­quent over wat we aan het doen zijn.
Veel min­der aan­dacht gaat naar het func­tioneren van het team zelf. Hoe maak je van een afdel­ing, of een tijdelijk team (project, werk­groep e.d.) een topteam? Een topteam dat ver­rassende resul­taten boekt, waarin de leden opti­maal func­tioneren omdat ze de doe­len zin­nig vin­den, tal­en­ten opti­maal in kun­nen zetten en gewoon blij wor­den van het werken in het team!

Het stap­pen­plan van Teamkracht geeft een team de hand­vaten om het gedacht­en­goed van Proso­cial te imple­menteren en er zelf mee verder te kun­nen.
Het team
- kri­jgt helder wat de per­soon­lijke en gemeen­schap­pelijke dri­jfv­eren zijn;
- bespreekt de 8 ken­merken van een effec­tief team en maakt hierover afspraken;
- leert om korte ter­mijn doe­len te bereiken om het lange ter­mijn gemeen­schap­pelijk doel van het team en de organ­isatie te behalen.