Oplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer soci­aal– en bedri­jf­s­maatschap­pelijk werk­ers ont­dekken de kracht van ACT!

In de oplei­d­ing van 6 hele dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment­ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • De basisken­nis van Rela­tional Fram­ethe­o­rie (RFT).
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

De train­ing Veerkracht is onderdeel van deze oplei­d­ing. Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.


Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein voor:

cliën­ton­der­s­te­uners 80 pun­ten
soci­aal juridisch dien­stver­len­ers 80 pun­ten
aan­dachts­func­tionaris­sen 80 pun­ten
GHO 1 punt

Vrije Ruimte Agogen 5,1 pun­ten
Vrije Ruimte GGZ-​Agogen 5,1 pun­ten
Vrije Ruimte Maatschap­pelijk werk 5,1 punten

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519