Veerkracht met ACT in één dag

In de train­ing maak je ken­nis met de processen van ACT:
Open­staan voor alles wat zich aan­di­ent
Kijken naar je denken en naar jezelf met humor
Wat is er hier en nu
Doen wat echt belan­grijk is
Com­passie

Er wor­den veel ervar­ing­soe­fenin­gen gedaan en je leert om op een andere manier met gedachten en gevoe­lens om te gaan. We gebruiken metaforen, een flinke dosis humor met een empathis­che basishouding.

Het gevolg hier­van is dat je na het vol­gen van de train­ing beter kan omgaan met stress, veran­derin­gen, je beter kan focussen op wat echt belan­grijk is en effec­tiever met je tijd kan omgaan.

De train­ing o.a. is zin­vol bij:
Stress, burn-​out en piek­eren
Re-​integratietrajecten
Organ­isatieveran­der­ing
Per­soon­lijke effec­tiviteit
Duurzame inzetbaarheid
Ziekte en verlies

145,- voor par­ti­c­ulieren (excl. btw)
190,- voor werkgev­ers (excl. btw)
inclusief koffie/​thee, lunch en trainingsmap

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.