Oplei­d­ing ACT voor Professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Spe­ci­aal voor POH-​GGZ, docen­ten, soci­aal werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende zuilen van ACT.

Door alle oefenin­gen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Curis­ten van 2022 geven deze oplei­d­ing een 9,3!

Accred­i­tatie
LV POH-​GGZ 18 PE-​punten,
Reg­is­ter­plein Soci­aal Werker e.a. PE 51 pun­ten
SKJ 27 PE-​punten
Reg­is­ter Vak­ther­a­pie 36 PE-​punten
Noloc: 52 PE punten

Kosten € 645,-

Kijk in de agenda voor de data.

Voor alle cur­sussen geldt dat er geen btw ver­schuldigd is en dat de kosten aftrek­baar zijn als studiekosten bij de inkomensbelasting.

Cur­sus lijst

14
juni
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

16
juni
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

21
sept
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.

03
okt
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT