ACT you Way!

In 6 sessies leer je flex­i­beler om te gaan met je gedachten en te kiezen voor wat JIJ écht belan­grijk vindt. Zo ver­sterk je zelf je eigen men­tale veerkracht!

‘Veerkracht voor jon­geren’ is gebaseerd op Accep­tance and Com­mit­ment Ther­apy (ACT). ACT is een weten­schap­pelijk bewezen effec­tieve meth­ode om min­der last te hebben van stress, angst, depressie of burn-​out.

Je gaat aan het werk met behulp van een lekker prak­tisch werk­boek. In de train­ing leer je niet (meer) te vechten met je gedachten, maar juist om te gaan met dat wat er is. Dit doe je met behulp van aan­dacht­soe­fenin­gen en veel humor. Zo breng je zelf wat meer luchtigheid in je leven. Je gaat aan de slag met uit­zoeken wat voor jou écht belan­grijk is, en te doen wat werkt voor jóu.

Voor wie: Jon­geren tussen de 17 en 22 jaar, min­i­maal 6 deel­ne­mers, max­i­maal 14

Wat gaan we doen: 6 online sessies van 2 uur, met veel humor en prak­tis­che oefeningen.

Kosten: € 575,- inclusief het prak­tis­che werk­boek ACT your Way!

Train­ers:

Gera Brondijk is een bevlo­gen en betrokken trainer met ruime ervar­ing met jongeren.

“Wat ik belan­grijk vind, is dat jon­geren erachter komen wat zij nou écht belan­grijk vin­den in hun leven. Welke richt­ing ze op willen, waar ze energie in willen steken én hoe ze om willen gaan met de onver­mi­jdelijke tegensla­gen die ze tegen zullen komen. Hier draag ik graag mijn steen­tje aan bij en ACT is wat mij betreft de mooiste meth­ode daar­voor, van­wege de diep­gaande en tegelijk­er­tijd luchtige aanpak.”

Mar­griet van Wiek is een zeer bevlo­gen trainer werkzaam met jon­geren en hun systeem.

ACT heeft mij meteen gegrepen vanaf het moment dat ik ermee in aan­rak­ing kwam. Deze method­iek geeft inzicht en hand­vat­ten om makke­lijker en leuker in het leven te staan en daar­door meer te kun­nen geni­eten van wat er is en ook ruimte te hebben voor pijn en ver­driet, angst en onmacht zon­der dat dit je leven beheerst.

In deze tijd waarin de presta­tiedruk hoog is, alles goed moet gaan, druk ervaren wordt vanuit oplei­d­ing, social media, vrien­den, fam­i­lie, werk, maakt dat veel jon­geren gevoe­lens ervaren van onmacht, weinig grip, niet goed genoeg zijn, uit­geputting en zich ongelukkig voelen.

Een method­iek waar­bij je leert om je psy­chis­che flex­i­biliteit te ver­hogen is in deze tijd bijna een must om het vol te houden in onze hec­tis­che drukke presta­tiegerichte maatschappij.

En ACT biedt dit. Door mid­del van heldere hand­vat­ten met humor en rel­a­tiver­ing helpt het je op weg naar psy­chol­o­gis­che flexibiliteit.”