Na de basiso­plei­d­ing is er de mogelijkhied om je extra te verdiepen in de processen van ACT.

  • Intake. Kijk samen met de client wat de func­tie is van het gedrag en welke belem­merin­gen er zijn om een zin­vol leven te leiden.
  • Cre­atieve hopeloosheid en accep­tatie. Wat doe je om con­t­role te houden over je gedachten en emoties en hoe effec­tief is dat.
  • Defusie. Kijken naar je denken en gevoe­lens. Je bent niet wat je denkt en wat je voelt.
  • Het zelf. Onder­houd een meer vrien­delijke en observerende houd­ing tot jezelf.
  • Waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is nu echt belan­grijk en wat kan je doen om je leven meer richt­ing te geven in overeen­stem­ming met waarden.
  • De Matrix. Een hand­ige tool om waar­den ver­mi­jd­ings­ge­drag en toegewijd han­de­len in beeld te brengen.
  • Oefendag. Een dag om nog eens te oefe­nen met alle processen van ACT.

Doel­groep: Post-​HBO POH-​GGZ, Maatschap­pelijk werk­ers, coaches.
Kosten: 195,- per dag
Accred­i­tatie: POH-​GGZ, BMW, soci­aal werk­ers: 6 PE-​Punten.

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT