De kunst van mind­ful­ness is te stop­pen met het oorde­len over sit­u­aties, gedachten, gevoe­lens en emoties. Als we terugk­ijken op bepaalde sit­u­aties dan hebben we vaak meer last gehad van de negatieve gedacht­en­spi­raal dan van het prob­leem zelf. Door te accepteren dat prob­le­men, pijn en ver­driet onlos­make­lijk ver­bon­den zijn aan het leven, kom je niet in de alles over­heersende piek­er­spi­raal die slechts energie kost en niets oplost.

Zo zal je tij­dens de mind­ful­nesstrain­ing ervaren dat gedachten maar gedachten zijn. Gedachten komen en gaan en gedachten zijn niet de werke­lijkheid. Ons brein murmelt de hele dag door op de achter­grond als een radio. Soms hard, soms zacht, vaak aan­ge­naam en soms ook heel storend. Zo pop­pen er vol­gens de geleer­den wel vijftig­duizend gedachten per dag op. We hoeven ons echter niet te iden­ti­fi­ceren met onze gedachten. Wij zijn niet onze gedachten!

Mind­ful­nesstrain­ing is een echte no-​nonsense manier om vanaf een afs­tandje te observeren wat er zoal in jou omgaat zon­der erin ver­strikt te raken. Ook leer je beter te focussen op wat echt belan­grijk is voor jou. Hoe fijn is het om vaker te ervaren hoe het is om niet con­stant met je gedachten ergens anders te zijn en je gedachten niet zo serieus te nemen.

Mind­ful­ness is echter geen pil­letje dat je slikt om ver­vol­gens over te gaan tot de orde van de dag. Mind­ful­ness vraagt om de berei­d­heid dagelijks te oefe­nen. Bam­boe reikt je graag hand­vat­ten aan om dat pro­ces gemakke­lijker en leuker te maken.

Inmid­dels is op basis van weten­schap­pelijk onder­zoek vast­gesteld dat mind­ful­ness een posi­tieve invloed heeft op het omgaan met stress, ver­beteren van de vital­iteit en het ver­beteren van de focus.

Organ­isaties die struc­tureel mind­ful­ness train­ing aan­bieden aan alle medew­erk­ers laten een ver­be­ter­ing van de pro­duc­tiviteit en bevlo­gen­heid zien en een dal­ing van het ziekteverzuim.