Proso­cial

Proso­cial is ontstaan door de samen­werk­ing van een aan­tal weten­schap­pers uit de economie, evo­lu­tion­aire biolo­gie, politi­colo­gie en psy­cholo­gie met als doel om hun gemeen­schap­pelijke ken­nis te gebruiken om de wereld te ver­beteren. Hier­bij wordt gebruik gemaakt van de ACT-​Matrix ontwikkeld door Kevin Polk en de 8 ken­merken van een effec­tief team waarmee Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs voor Economie kreeg uitgereikt.

De 8 ken­merken van een effec­tief team zoals benoemd door Eli­nor Ostrom

1. Sterke groep­si­den­titeit en doel­gerichtheid
2. Eerlijke verdel­ing van inzet en waarder­ing
3. Transparante besluitvorm­ing
4. Elkaar houden aan afge­spro­ken gedrag
5. Eerlijke sanc­ties in overeen­stem­ming met de overtred­ing
6. Snelle en eerlijke con­flic­to­ploss­ing
7. Ruimte voor zelf­s­tur­ing
8. Passende relaties met andere groepen

De ACT Matrix

Kevin Polk heeft een zeer toe­ganke­lijke meth­ode ontwikkeld om duidelijk te kri­j­gen wat voor jou en voor je team belan­grijk is, welke over­tuigin­gen en emoties je in de weg kun­nen zit­ten en welk gedrag wel of niet func­tion­eel is. In 1 dagdeel kan je dit met een team bespreken.

Toegewijd han­de­len

Als je als team met de matrix de ken­merken bespreekt is het belan­grijk dat je met elkaar goede afspraken maakt en het duidelijk is wie wat gaat doen en wan­neer het resul­taat er zal zijn. De scrum­meth­ode is heel goed toe te passen in deze fase van het proces.