Ken­nis­mak­ingswork­shop ACT

Wil je weten of ACT iets voor jou is en of je het kan en wilt toepassen in je eigen prak­tijk?
Datum: 7 sep­tem­ber 2019
TIjd­stip: 9.30 uur tot 16.30 uur.
Kosten: 195,-. inclusief mate­ri­aal.
Accred­i­tatie mogelijk voor o.a. Reg­is­ter­plein, POH-​GGZ en NOBCO. 6 PE-​Punten

Basiso­plei­d­ing ACT voor professionals

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen.
Doel­groep: POH-​GGZ, soci­aal werk­ers, coaches en andere belang­stel­len­den die ACT in hun werk willen gebruiken.
Data: 13, 20 en 27 sep­tem­ber in Gronin­gen
13, 20 en 27 novem­ber in Gronin­gen.
Kosten: € 495,- incl. werkmap.
Accred­i­tatie POH-​GGZ, BMW en Soci­aal werk­ers: 18 PE-​punten.

Train­ing Veerkracht met ACT

Een inten­sieve train­ing ACT van 4 dagde­len voor iedereen die die last heeft van piek­eren, werk­druk, slapeloosheid, stress en burn-​out.
Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber van 9.00 tot 12.00 uur
Rem­brandt van Rijn­straat te Gronin­gen.
Kosten: € 395,- excl. btw inclusief materiaal.

Maak je dromen waar!

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?
een paar keer per jaar is er ruimte om te dromen op zater­dag.
5 okto­ber 2019 van 9.30 tot 16.00 uur aan de Rem­brandt van Rijn­straat in Gronin­gen
Kosten: € 195,- inclusief een heer­lijke lunch.

Verdiepings­da­gen

Na de basiso­plei­d­ing is er de mogelijkhied om je extra te verdiepen in de processen van ACT.

  • Cre­atieve hopeloosheid en accep­tatie. Wat doe je om con­t­role te houden over je gedachten en emoties en hoe effec­tief is dat.
  • Defusie. Kijken naar je denken en gevoe­lens. Je bent niet wat je denkt en wat je voelt.
  • Het zelf. Onder­houd een meer vrien­delijke en observerende houd­ing tot jezelf.
  • Waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is nu echt belan­grijk en wat kan je doen om je leven meer richt­ing te geven in overeen­stem­ming met waarden.
  • Oefendag. Een dag om nog eens te oefe­nen met alle processen van ACT.

Doel­groep: Post-​HBO POH-​GGZ, Maatschap­pelijk werk­ers, coaches.
Data:
Kosten: 195,- per dag
Accred­i­tatie: POH-​GGZ, BMW, soci­aal werk­ers: 6 PE-​Punten.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT