Oplei­d­ing ACT online

Reg­is­tratie

Alle velden met een * zijn verplicht.
Uw infor­matie
14 jan­u­ari 202218 feb­ru­ari 2022
Algemene Voorwaarden

Welkom op Bamboe-​ACT.
Door gebruik te maken van of toe­gang nemen tot een deel van deze ser­vices, dan stemt U in met alle van toepass­ing zijnde algemene voor­waar­den en alle andere oper­a­tionele regels, belei­d­sregels en pro­ce­dures die van tijd tot tijd zullen wor­den gepub­liceerd op de web­site Bamboe-​ACT. Als U niet instemt met deze voor­waar­den, regels, belei­d­sregels of pro­ce­dures, maak dan geen gebruik van en neem geen toe­gang tot deze ser­vices. Bamboe-​ACT behoud zicht het recht voor, om éénz­i­jdig, op elk tijd­stip, de Algemene Voor­waar­den te wijzi­gen of te vervangen.

 1. UW REG­IS­TRATIE VERPLICHTINGEN

  Om een gereg­istreerde gebruiker te wor­den van deze Ser­vices, stemt U in met: (a)verstrek cor­recte, actuele en com­plete infor­matie over uzelf zoals gevraagd door het Site reg­is­tratie for­mulier (de „Reg­is­tratie Gegevens”). Als u infor­matie ver­strekt die niet waar, niet secuur, niet actueel of incom­pleet is, of Bamboe-​ACT heeft redelijke gron­den om aan te nemen dat de aan­geleverde infor­matie niet waar, niet secuur, niet actueel of incom­pleet is, dan heeft Bamboe-​ACT het recht om al uw reg­is­traties op te schorten of te beëindi­gen en toe­gang te weigeren van uw huidige of toekom­stige gebruik tot alle Ser­vices (een gedeelte hier­van). Bamboe-​ACT draagt de zorg voor de vei­ligheid en pri­vacy van al zijn gebruik­ers, vooral van kinderen. Om deze reden moet U min­stens 18 jaar oud zijn, of de wet­telijke leeftijd hebben bereikt voor het gerechts­ge­bied, als deze een oud­ere leeftijd voorschri­jft, waar U zich bevind, om te reg­istr­eren voor een evenement.

 2. PRI­VACY

  Elke infor­matiem die U indi­ent en ver­strekt aan deze Ser­vices kun­nen pub­lieke­lijk toe­ganke­lijk zijn. U moet zelf zor­gen voor het bescher­men van privé infor­matie of infor­matie die belan­grijk voor U is. Bamboe-​ACT is niet ver­ant­wo­ordelijk voor het bescher­men van dergelijke infor­matie en is niet aansprake­lijk voor het bescher­men van pri­vacy van elek­tro­n­is­che mail of andere infor­matie overge­dra­gen via Inter­net of enig ander netwerk dat U gebruikt. Bent U zich er alstublieft van bewust dat als U besluit om per­soon­lijk iden­ti­ficeer­bare infor­matie te open­baren op deze Ser­vices dat deze infor­matie pub­liek beschik­baar kan komen. Bamboe-​ACT zal niet con­trol­eren en zal niet ver­ant­wo­ordelijk zijn voor de han­delin­gen van U of elke andere gebruiker (zoals Organ­isatoren, Kop­ers, of niet-​Organisatoren of anderen) van deze Service.

 3. ACCEP­TATIE VAN VOORWAARDEN

  U heeft de Algemene Voor­waar­den in zijn geheel gelezen en U begri­jpt wat U heeft gelezen.
  U stemt in dat U zich houdt aan de Algemene Voor­waar­den opgesteld voor deze website.

Annuleren
Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief