Oplei­d­ing Teamkracht met Prosocial

4
Prosocial_Teamkracht
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht
Datum
7 feb­ru­ari 2023 09:0021 maart 2023 12:00
Locatie
Online via Zoom
Tele­foon
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

De weten­schap van samenwerken!

In deze oplei­d­ing leer je de basis van Proso­cial, een weten­schap­pelijke meth­ode vanuit de evolutie-​wetenschap, de economie en de gedragsweten­schap. Naast de ken­nis leer je om een team te begelei­den met dit mooie gedachtengoed.

Onder­w­er­pen:

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial — Teamkracht.
  • Waarom is de ken­nis van de evo­lu­tie zo belan­grijk als basis van Proso­cial? Wat is Mul­ti­level Selection.
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • Psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu èn de groep/​het team.
  • Je leert werken met de ACT-​matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om deze zelf in een kleine groep toe te passen.

Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en veilige wijze van samenwerken.

Het team zal meer vei­ligheid en werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit ver­betert. Snelle con­flictbe­mid­del­ing en opti­male autonomie en zelf­s­tur­ing zor­gen voor een flo­r­erend team waar.

In de eerste drie dagde­len krijg je de basis van Proso­cial en mogelijke toepassin­gen. In de laat­ste twee dagde­len krijg je aan­vul­lende ken­nis over samen­werken en is er is met elkaar te oefe­nen met ken­merken van een effec­tief team en het geza­men­lijk maken van de Matrix.

Doel­groep: Man­agers, lei­d­inggeven­den, con­sul­tants en team­coaches en een ieder die in– en met groepen/​teams werkt.

Data: 5 dins­da­gen 7, 14 en 21 feb­ru­ari en 14 en 21 maart 2023 online van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten:795,- voor 5 dagde­len. (hierover is geen btw ver­schuldigd) en komt in aan­merk­ing sub­si­die vanuit het STAP-​budget

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief