Oplei­d­ing Teamkracht met Proso­cial met livebijeenkomsten

0
Prosocial_Teamkracht
Cat­e­gorie
Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht
Datum
21 sep­tem­ber 2023 10:0016 novem­ber 2023 17:00
Locatie
Online via Zoom
Tele­foon
E-​mail
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Via Noorder­link geef ik de oplei­d­ing Prosocial!

Beschri­jv­ing

Proso­cial is de ken­nis van samen­werken. Meer werk­plezier, effec­tiviteit en vei­ligheid en een lager verzuim? Het kan met Prosocial.

In deze 5-​daagse leer­gang leer je de processen en het achter­grond van Proso­cial ken­nen en kun jij na de leer­gang zelf een team begelei­den aan de hand van dit gedacht­en­goed. Maar wat is Proso­cial precies?

Over proso­cial

Iedere dag maken we een groot aan­tal keuzes. Dat begint al wan­neer je wakker wordt: stap ik meteen uit bed of blijf ik nog heel even liggen? Veel keuzes maken we op automa­tis­che piloot en we staan er niet bij stil of de keuze die we maken handig is of niet. Zo heb je waarschi­jn­lijk van­mor­gen het­zelfde ont­bijt gegeten als gis­teren en de andere dagen van de week. Pas wan­neer je iets wilt veran­deren ga je hier actief over nadenken.

Je ont­bijt veran­der je bijvoor­beeld pas wan­neer je af wilt vallen. Onder­zoek heeft uit­gewezen dat gedragsveran­der­ing effec­tiever is als je het doet in overeen­stem­ming met jouw per­soon­lijke doe­len en waar­den. Daartegen­over staat dat het meer energie kost als je dat vanuit een negatieve moti­vatie doet (je wilt ‘ergens van af’). Als je gaat sporten omdat je een gezond lichaam wilt en je geniet van joggen in de buiten­lucht dan lev­ert je dat energie op en is het gemakke­lijker om vol te houden. Als je gaat sporten omdat je jezelf te zwaar en niet fit vindt, zul je iedere keer als je gaat sporten bezig zijn met ‘ik ben te zwaar en niet fit genoeg’.

Wellicht voel je bij het lezen al het ver­schil ter­wijl de activiteit gelijk is. Als we het hebben over zulk waardege­dreven gedrag, hoe zit dat dan in de groepen waar jij onderdeel van uit­maakt? Bedenk eens welke keuzes je hebt gemaakt die ten goede komen aan je gezin, vrien­den­groep of collega’s. Heb je niet alleen ont­bijt voor jezelf gemaakt maar ook voor je part­ner of kinderen? Dan kost dit meer energie dan wan­neer je het alleen voor jezelf doet. Als het echter bij­draagt aan iets dat voor jou belan­grijk is, dan is het niet erg of zelfs lonend. Geza­men­lijk ont­bi­jten geeft je bijvoor­beeld een gevoel van ver­bon­den­heid. Als de anderen in het gezin het ook fijn vin­den om samen te ont­bi­jten valt jouw eigen behoefte samen met de behoefte van de groep. Dit noe­men we proso­ci­aal gedrag.

Proso­ci­aal gedrag komt ten goede aan de omgev­ing, maar gaat niet ten koste van jezelf. Sterker nog, het is ook in het belang van het indi­vidu. Het groeps­be­lang en het eigen­be­lang vallen samen.

Wat lev­ert het je op?

  • Na afloop ben je in staat om een team te begelei­den naar een meer effec­tieve en pret­tige wijze van samenwerken.
  • Het team zal meer vei­ligheid en werk­plezier ervaren waar­door er min­der verzuim is en de effec­tiviteit verbetert.
  • Snelle con­flictbe­mid­del­ing, opti­male autonomie en gevoel van verbind­ing zor­gen voor een flo­r­erend team.

Waar gaan we mee aan de slag?

  • De the­o­retis­che achter­grond van Proso­cial — Teamkracht.
  • Waarom ken­nis van de evo­lu­tie belan­grijk is als basis voor Proso­cial. Wat is Mul­ti­level Selection?
  • De acht ken­merken van een effec­tief team waar­voor Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs ontving.
  • ACT (Accep­tatie & Com­mit­ment Train­ing) is behulpzaam voor het ontwikke­len van de psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit die nodig is om keuzes te maken die goed zijn voor het indi­vidu én het team.
  • Je leert werken met de ACT– matrix om het boven­staande te gebruiken in groepen.

Naast de the­o­rie krijg je oefenin­gen om zelf in een kleine groep toe te passen.

Voor wie is de leergang?

Man­agers, lei­d­inggeven­den, adviseurs, team­coaches en iedereen die in of met groepen/​teams werkt.

Aan­tal deelnemers

Er kun­nen max­i­maal 12 deel­ne­mers mee­doen aan de leergang.

Duur

5 hele dagen d.d. 21 sep­tem­ber, 5 en 19 okto­ber en 2 en 16 novem­ber 2023.

Locatie

Huis ter Han­souwe in Peize.

Wat verwachten we van jou?

Dat je aan­wezig bent bij de bijeenkom­sten en oefenin­gen doet met een team. We werken met het boek Proso­cial van Paul Atkins. Dit boek dien je zelf aan te schaffen.

Inschri­jven via de web­site van Noorderink:

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief