Bam­boe biedt een coach­ingstra­ject waarin je het vol­gende leert:

  • Nieuwe vaardighe­den om effec­tiever om te gaan met moeil­ijke gedachten en gevoe­lens, zodat ze min­der impact en invloed hebben op jou.
  • Je waar­den helder kri­j­gen: hoe jij je diep in je hart zou willen gedra­gen; waar­voor je wilt staan; wat je een gevoel van zin­vol­heid of doel geeft; hoe je alles en iedereen ide­aliter wil behandelen.
  • Over­gaan tot actie om je prob­le­men op te lossen en din­gen doen die het leven beter maken.

ACT en mind­ful­ness lenen zich uit­stek­end voor de vraagstukken:

  • Hoe krijg ik meer stuur over mijn leven/​persoonlijk leiderschap
  • Bal­ans tussen werk en prive
  • Omgang met de snelle veran­derin­gen in de organisatie
  • Wat wil ik verder met mijn loopbaan

Uit­er­aard is het tra­ject aan te passen naar de wensen van de deel­ne­mer of organisatie.

Het is ook mogelijk om te coachen op afs­tand met E-​coaching. Lukt het je niet om naar Gronin­gen te reizen, geen prob­leem! Ik gebruik Skype en Zoom. Hier­door kun­nen we flex­i­bele afspraken maken op het moment dat jou uitkomt.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519