Bamboe-​ACT volgt het beleid van de ACBS inzake de oplei­d­ing in ACT : de titel ACT ther­a­peut, ACT trainer of ACT super­vi­sor is niet beschermd en er bestaan geen ver­plichte of erk­ende cur­sussen die oplei­den tot een dergelijke titel. De ACBS kiest hier­voor om het open, col­le­giale en gelijk­waardige karak­ter van de verenig­ing te bewaren. De enige uit­zon­der­ing hierop is het peer review trainer tra­ject. Peer review train­ers voltooien een vri­jwillig, uit­ge­breid beo­ordel­ing­spro­ces (zie https://​con​tex​tu​alscience​.org/​t​r​a​i​n​i​n​g​_​s​t​a​n​d​a​r​d​s ), waarin hun ken­nis en vaardighe­den wor­den beo­ordeeld en zij een waar­den­verk­lar­ing onderschrijven.