Mijn naam is Jenny Blaauw­broek. Ik ben in 2009 in con­tact gekomen met ACT, mind­ful­ness en com­passi­etrain­ing. Ik heb dit sinds­dien in mijn leven geïn­te­greerd. Dit ging niet altijd even gemakke­lijk maar ik had wel door dat dit gedacht­en­goed belan­grijk is. Vanaf dat moment heb ik veel gelezen over ACT en ben ik naar work­shops en sym­posia gegaan.

In 2012 kreeg ik borstkanker en ACT en mind­ful­ness hebben mij geholpen om de peri­ode van inten­sieve behan­delin­gen op een goede manier door te komen en de chro­nis­che pijn na de oper­aties te accepteren. Daarna heb ik besloten dat ik hier mijn beroep van wil maken en heb ik de oplei­din­gen ACT en Mind­ful­ness gedaan. Na de oplei­d­ing tot ACT-​trainer ben ik met Bamboe-​ACT begonnen.

Ik geef train­ing Veerkracht, Oplei­d­ing ACT en indi­vidu­ele coach­ing. Dit kan incom­pany en op open inschri­jv­ing. Daar­naast begeleid ik samen met Roel teams met de meth­ode Teamkracht en ben ik oplei­der van de basiso­plei­d­ing ACT bij SeeTrue.

Maatwerk is altijd mogelijk dus neem con­tact op als je vra­gen hebt.

Email-​adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
tel: 06 1336 0519
Ik ben lid van de branchev­erenigin­gen de VMBN en ACBS-​BeNe waar actief ben in de oplei­d­ingscom­misie en gereg­istreerd CRKBO-​docent.

Oplei­d­ing Jenny


Mijn naam is Roel Gosker.

Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met aller­lei vor­men van ontwik­kel­ing. Ontwik­kel­ing van organ­isaties en teams, maar vooral met de vraag hoe ik het zelf (samen met collega’s) voor elkaar kan kri­j­gen om suc­cesvol te ontwikkelen.

Ik zie dat door de ontwik­kelin­gen in de huidige maatschap­pij (en in non-​profit organ­isaties in het bij­zon­der) vooral op lokaal niveau unieke kansen ontstaan om de zoge­noemde par­tic­i­patiemaatschap­pij con­creet vorm te geven. Ik vind het geweldig om mijn steen­tje bij te dra­gen aan het ontwikke­len van die vitale, democ­ra­tis­che, maatschap­pij die van ons alle­maal is!
Ik ben altijd opzoek naar de bal­ans tussen de harde (con­text) fac­toren en de zachte (lev­ende) fac­toren. In de juiste samen­hang maken zij ontwik­kel­ing mogelijk. Vorig jaar ben ik in con­tact gekomen met het gedachte­goed van Proso­cial (dat wij onder­tussen ‚Teamkracht’ zijn gaan noe­men). Daarin zit een hele mooie mix van ‚harde’ en ‚zachte’ fac­toren. Ik ben net als Jenny zo ent­hou­si­ast ger­aakt over de effec­tiviteit van Teamkracht, dat we samen een prak­tisch toepas­baar pro­gramma hebben ontwikkeld.
Met dit pro­gramma kri­j­gen team­le­den de mogelijkheid om het werken in een team sim­pel­weg plezieriger te maken. Team­le­den leren opti­maal te func­tioneren door­dat ze doe­len gaan leren stellen die ze zelf zin­vol vin­den en door alle tal­en­ten bin­nen het team effec­tief in te zetten om die doe­len te behalen. Met dit pro­gramma kun­nen we teams écht helpen om een basis te creëren voor ver­rassende groepsresultaten!

Oplei­d­ing Roel

Oplei­d­ing ACT voor POH-​GGZ en andere hulpverleners

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen
Locatie: Cen­trum de Poort Moest­straat 20 te Gronin­gen
Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuligd

Data: vri­jdag 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Data: woens­dag 13, 20 en 27 novem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Train­ing Veerkracht met ACT in 4 middagen

Plaats: De Rem­brandt Cae­mer, Rem­brandt van Rijn­straat te Groningen.

Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber 2019 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten: € 395,- (excl. btw).

Aan­melden: Info@​bamboe-​ACT.​nl

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.