Mijn naam is Jenny Blaauw­broek. Ik ben in 2009 in con­tact gekomen met ACT, mind­ful­ness en com­passi­etrain­ing. Ik heb dit sinds­dien in mijn leven geïn­te­greerd. Dit ging niet altijd even gemakke­lijk maar ik had als snel door dat dit gedacht­en­goed belan­grijk is. Ik ga regel­matig naar work­shops, lees zoveel mogelijk over ACT en bezoek graag de wereld­con­fer­en­tie van de ACBS waar de nieuw­ste ontwik­kelin­gen wor­den gedeeld.

In 2012 kreeg ik borstkanker en ACT en mind­ful­ness hebben mij geholpen om de peri­ode van inten­sieve behan­delin­gen op een goede manier door te komen en om mijn leven weer op te pakken met de chro­nis­che pijn die na het hele tra­ject onderdeel van mijn leven is geworden.

Ik heb lange tijd bij de Gemeente Gronin­gen gew­erkt in ver­schil­lende func­ties als per­son­eel­sad­viseur, man­ager van de Back­of­fice, pro­jectlei­der ICT en HRM-​Expert. Uitein­delijk heb ik de keuze gemaakt om me volledig te richten op het geven van coach­ing en train­ing bij Bamboe-​ACT.

Het zou erg mooi zijn als we ACT en mind­ful­ness in het onder­wijs kun­nen inte­gr­eren. Dit zou een hoop stress en burn-​out kun­nen voorkomen!

In 2018 deed ik de online Prosocial-​opleiding bij Dr. Paul Atkins, hoofd posi­tieve psy­cholo­gie aan de uni­ver­siteit van Syd­ney. ACT wordt daarin gebruikt om medew­erk­ers en man­agers in een team beter te laten samen­werken. Ik was al op zoek naar manier om ACT en teams te gebruiken en deze meth­ode werkt uit­stek­end! Samen met Roel begelei­den we teams om in korte tijd beter samen te werken en ver­ant­wo­ordelijkheid te dra­gen voor hun eigen activiteiten en resultaten.

Ook word ik regel­matig gevraagd voor een work­shop of pre­sen­tatie op een con­gres of patien­ten­v­erenig­ing o.a. het jubileum­con­gres van de patien­ten­v­erenig­ing ADF, NLnet voor patien­ten met lymfe– en lipoedeem, Sticht­ing brand­won­den en het con­gres voor pijnverpleegkundigen.

Ik reis graag samen met mijn man en ik probeer fit te bli­jven door te lopen, zwem­men en fiet­sen. Ook lees ik graag een boek en probeer ik naast de nieuwe uit­gaves over ACT zo nu en dan ook een roman te lezen.

Email-​adres: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

tel: 06 1336 0519
Ik ben lid van de verenigin­gen de VMBN en ACBS-​BeNe waar ik actief ben in de opleidingscommisie.

Oplei­d­ing Jenny

Roel Gosker

Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met aller­lei vor­men van ontwik­kel­ing. Ontwik­kel­ing van organ­isaties en teams, maar vooral met de vraag hoe ik het zelf (samen met collega’s) voor elkaar kan kri­j­gen om suc­cesvol te ontwikkelen.

Ik zie dat door de ontwik­kelin­gen in de huidige maatschap­pij (en in non-​profit organ­isaties in het bij­zon­der) vooral op lokaal niveau unieke kansen ontstaan om de zoge­noemde par­tic­i­patiemaatschap­pij con­creet vorm te geven. Ik vind het geweldig om mijn steen­tje bij te dra­gen aan het ontwikke­len van die vitale, democ­ra­tis­che, maatschap­pij die van ons alle­maal is!
Ik ben altijd opzoek naar de bal­ans tussen de harde (con­text) fac­toren en de zachte (lev­ende) fac­toren. In de juiste samen­hang maken zij ontwik­kel­ing mogelijk. Vorig jaar ben ik in con­tact gekomen met het gedachte­goed van Proso­cial (dat wij onder­tussen ‚Teamkracht’ zijn gaan noe­men). Daarin zit een hele mooie mix van ‚harde’ en ‚zachte’ fac­toren. Ik ben net als Jenny zo ent­hou­si­ast ger­aakt over de effec­tiviteit van Teamkracht, dat we samen een prak­tisch toepas­baar pro­gramma hebben ontwikkeld.
Met dit pro­gramma kri­j­gen team­le­den de mogelijkheid om het werken in een team sim­pel­weg plezieriger te maken. Team­le­den leren opti­maal te func­tioneren door­dat ze doe­len gaan leren stellen die ze zelf zin­vol vin­den en door alle tal­en­ten bin­nen het team effec­tief in te zetten om die doe­len te behalen. Met dit pro­gramma kun­nen we teams écht helpen om een basis te creëren voor ver­rassende groepsresultaten!

Oplei­d­ing Roel