Mijn naam is Marte Roe­mer. Ik ben in 2005 afges­tudeerd als psy­choloog, maar heb het gevoel als psy­choloog te zijn geboren. Zo lang als ik mij kan herin­neren ben ik geïn­ter­esseerd geweest in hoe ikzelf en andere mensen in elkaar zit­ten. Daar­naast heb ik door eigen ervar­ing geleerd dat de mens tot veel in staat is en dat per­soon­lijke groei en veran­der­ing begint met het maken van de keuze om het anders te willen gaan doen.
Na mijn studie ben ik meteen begonnen met een eigen psy­cholo­gen­prak­tijk en ontwikkelde ik een eigen manier van werken. Daar­naast kwam ik in aan­rak­ing met ACT (Accep­tance en Com­mit­ment Ther­apy), wat daar naad­loos bij aansloot.


In 2012 ben ik met mijn part­ner De Zorgk­lin­iek begonnen dat uit­groeide tot een kleine GGZ instelling. Samen met het team van De Zorgk­lin­iek ontwikkelden we een behan­del­pro­gramma gebaseerd op ACT; Take ACTion (verkri­jg­baar bij Bol​.com).
In de zomer van 2017 ben ik van het drukke westen (Amstelveen) naar het oosten (Hoen­der­loo) ver­huisd. Ik werk nu het groot­ste gedeelte vanuit huis, deels als Online Psy­choloog.
Daar­naast geef ik train­ing in ACT en het behan­del­pro­gramma Take ACTion.

Oplei­d­ing:
2 daagse work­shop ACT ther­a­pists’ use of self: Work­ing with self; work­ing with stuck­ness, Helen Bold­er­ston en David Gillan­ders 2018
1 daagse Work­shop Process-​based ACT: An inter­me­di­a­tion ACT II, Steven Hayes 2017
1 daagse Work­shop The Ther­a­peu­tic Rela­tion­ship in ACT: Cul­ti­vat­ing Present and Pow­er­ful Client Con­nec­tions in Accep­tance and Com­mit­ment Ther­apy, Kelly Wil­son 2017
• Ver­schei­dene work­shops van Ando Rokx 2016
• Mas­ter­class Apply­ing the Psy­cho­log­i­cal Flex­i­bil­ity Model to the Ther­a­peu­tic Rela­tion­ship as a Means of Fos­ter­ing Human Resilience, Steven Hayes 2015
• Mas­ter­class Veerkrachtige relaties: je ont­doen van hechtingstrauma’s en trau­ma­tis­erende destruc­tieve patro­nen, Sue John­son 2015
• Mas­ter­class Per­spec­tive Tak­ing as a Foun­da­tion of Mind­ful­ness, Com­pas­sion, and Self-​Kindness, Steven Hayes 2015
• Gezond­hei­d­szorg Psy­choloog 2010
• Klin­is­che psy­cholo­gie Mas­ter 2005

Ik ben lid van de branchev­erenigin­gen NIP en ACBS