Mijn naam is Roel Gosker.

Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met aller­lei vor­men van ontwik­kel­ing. Ontwik­kel­ing van organ­isaties en teams, maar vooral met de vraag hoe ik het zelf (samen met collega’s) voor elkaar kan kri­j­gen om suc­cesvol te ontwikkelen.

Ik zie dat door de ontwik­kelin­gen in de huidige maatschap­pij (en in non-​profit organ­isaties in het bij­zon­der) vooral op lokaal niveau unieke kansen ontstaan om de zoge­noemde par­tic­i­patiemaatschap­pij con­creet vorm te geven. Ik vind het geweldig om mijn steen­tje bij te dra­gen aan het ontwikke­len van die vitale, democ­ra­tis­che, maatschap­pij die van ons alle­maal is!
Ik ben altijd opzoek naar de bal­ans tussen de harde (con­text) fac­toren en de zachte (lev­ende) fac­toren. In de juiste samen­hang maken zij ontwik­kel­ing mogelijk. Vorig jaar ben ik in con­tact gekomen met het gedachte­goed van Proso­cial (dat wij onder­tussen ‚Teamkracht’ zijn gaan noe­men). Daarin zit een hele mooie mix van ‚harde’ en ‚zachte’ fac­toren. Ik ben net als Jenny zo ent­hou­si­ast ger­aakt over de effec­tiviteit van Teamkracht, dat we samen een prak­tisch toepas­baar pro­gramma hebben ontwikkeld.
Met dit pro­gramma kri­j­gen team­le­den de mogelijkheid om het werken in een team sim­pel­weg plezieriger te maken. Team­le­den leren opti­maal te func­tioneren door­dat ze doe­len gaan leren stellen die ze zelf zin­vol vin­den en door alle tal­en­ten bin­nen het team effec­tief in te zetten om die doe­len te behalen. Met dit pro­gramma kun­nen we teams écht helpen om een basis te creëren voor ver­rassende groepsresultaten!

OPLEI­DIN­GEN
20022005 E-​MBA-​DO (Exec­u­tive Mas­ter of Busi­ness Admin­is­tra­tion in Dynamic Organ­i­sa­tions), ATOL (Hanze­Con­nect). Deze MBA is gericht op organ­isatieveran­der­ing.
20022004 Ontwikkel­gericht lei­d­inggeven, STAB/​Rijksuniversiteit Utrecht.
19911995 Per­son­eel & Organ­isatie, Hanze­hogeschool, Groningen.

CUR­SUSSEN
Heden Oplei­d­ing ACT van SeeTrue.
2018 Facil­i­ta­tors train­ing Prosocial van dr. Paul Atkins 2018.
2017 Facil­i­ta­tor pro­ject­matig creëren van Antheos.
2016 Pro­ject­matig Creëren voor ervaren projectleiders/​programmamanagers van Antheos.
2015 Train­ing effec­tief pre­sen­teren.
2014 Train­ing SCRUM-​methode.
2011 Mas­ter­class veran­derkunde voor gevorder­den van Ver­maak.
2010 Mas­ter­class veran­derkunde van de Caluwé en Vermaak.