Vier verschillen tussen ACT en RET

Regel­matig krijg ik de vraag wat het ver­schil is tussen ACT (Accep­tatie en Com­mit­ment Ther­a­pie/Training) en RET (Rationeel- Emotieve Therapie/Training).

Beide zijn een vorm van cog­ni­tieve gedrags­ther­a­pie, maar de twee vor­men van training steunen op fun­da­menteel andere uitgangspunten. 

Zon­der de illusie dat ik een com­pleet overzicht schets, vind je hieron­der een paar van de ver­schillen tussen ACT en RET.

Ver­schil 1: De manier waarop we bin­nen ACT en RET omgaan met gedachten

Bin­nen ACT  en RET wordt beide erk­end dat gedachten je humeur kun­nen beïnvloeden,

Bij ACT gaan wij echter niet kijken of die gedachte wel klopt. We hebben ontzettend veel gedachten en die kun­nen we niet alle­maal op realiteit of waarheid checken. Bin­nen ACT gaan we er ook niet vanuit dat we con­t­role hebben op onze gedachten en dus is “posi­tief denken” ook geen optie.

Anders dan bij RET kijken we naar de func­tie van de gedachte. Is de gedachte zin­vol voor het leven dat jij wilt gaan lei­den? Zo ja: dan han­del je ernaar. Zo nee: dan laat je de gedachte voor wat het is… enkel een gedachte

Ver­schil 2: ACT doet niet aan symptoomreductie

Bij RET wordt er veel tijd gewijd aan het omzetten van onge­zonde emoties: een depressieve cliënt wordt ges­tim­uleerd deze emotie om te zetten naar verdriet. 

Bij ACT gaan we er echter van uit dat angst, pijn, ver­driet bij het leven horen. Alle emoties horen erbij, hoe verve­lend ook. We gaan wel kijken of je er anders mee om kan gaan. Door te stop­pen met vechten tegen deze emoties ontstaat er ruimte en kan je ervaren dat je ze kan hebben. Sterker nog, hoe erg zou het zijn als je geen ver­driet voelt bij ver­lies van een geliefde of je gezondheid. 

Ver­schil 3: Leven vanuit waar­den en toegewijd handelen

Een belan­grijke toevoeg­ing bij ACT is dat we werken met waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is er echt belan­grijk in jouw leven? Je hebt maar één leven, leef dat leven zoals JIJ wilt. We zijn vaak bezig om te bedenken wat anderen van ons verwachten waar­door we niet meer weten wat we zelf willen. Vaak gaat een waardevol leven samen met verve­lende emoties, gedachten en ervarin­gen. ACT leert je dat deze niet eerst min­der hoeven te wor­den om een zin­vol leven te leiden.

Ver­schil 4: Toepassen van mind­ful­ness oefenin­gen bin­nen ACT

ACT maakt gebruik van mind­ful­ness oefenin­gen om te leren kijken naar je gedachten en om de emoties die er zijn te erken­nen. We werken eraan om een meer vrien­delijke liefde­volle relatie met onszelf te krijgen. Hier en nu is het enige moment dat echt bestaat, de rest is een herinnering of een voorstelling van de toekomst. Door in het hier en nu te kijken naar dat wat je bezighoudt kan je het gevecht tegen dat wat er is stoppen en alle ervaringen, emoties en sensaties erkennen. 

Resul­taat

Je leert om je anders te ver­houden tot alle emoties, gedachten en ervarin­gen. Dit resul­teert in meer men­tale veerkracht en een zin­vol leven. Als daardoor de klachten verminderen is dat een prettige bijzaak!

Wil je meer weten over ACT? Kijk bij het aanbod naar de mogelijkheden voor jou. 

Contact
Iban: NL22 ASNB 0707 3195 28  
KvK: 60101113
Btw: NL001508117B36

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH GRONINGEN
info@bamboe-ACT.nl
06-1336 0519