Regel­matig krijg ik de vraag wat het ver­schil is tussen ACT (Accep­tatie en Com­mit­ment Ther­a­pie/​Training) en RET (Ration­eel– Emotieve Therapie/​Training).

Beide zijn een vorm van cog­ni­tieve gedrags­ther­a­pie, maar de twee vor­men van train­ing ste­unen op fun­da­menteel andere uitgangspunten.

Zon­der de illusie dat ik een com­pleet overzicht schets, vind je hieron­der een paar van de ver­schillen tussen ACT en RET.

Ver­schil 1: De manier waarop we bin­nen ACT en RET omgaan met gedachten

Bin­nen ACT en RET wordt beide erk­end dat gedachten je humeur kun­nen beïnvloeden,

Bij ACT gaan wij echter niet kijken of die gedachte wel klopt. We hebben ontzettend veel gedachten en die kun­nen we niet alle­maal op realiteit of waarheid checken. Bin­nen ACT gaan we er ook niet vanuit dat we con­t­role hebben op onze gedachten en dus is “posi­tief denken” ook geen optie.

Anders dan bij RET kijken we naar de func­tie van de gedachte. Is de gedachte zin­vol voor het leven dat jij wilt gaan lei­den? Zo ja: dan han­del je ernaar. Zo nee: dan laat je de gedachte voor wat het is… enkel een gedachte

Ver­schil 2: ACT doet niet aan symptoomreductie

Bij RET wordt er veel tijd gewijd aan het omzetten van onge­zonde emoties: een depressieve cliënt wordt ges­tim­uleerd deze emotie om te zetten naar verdriet.

Bij ACT gaan we er echter van uit dat angst, pijn, ver­driet bij het leven horen. Alle emoties horen erbij, hoe verve­lend ook. We gaan wel kijken of je er anders mee om kan gaan. Door te stop­pen met vechten tegen deze emoties ontstaat er ruimte en kan je ervaren dat je ze kan hebben. Sterker nog, hoe erg zou het zijn als je geen ver­driet voelt bij ver­lies van een geliefde of je gezondheid.

Ver­schil 3: Leven vanuit waar­den en toegewijd handelen

Een belan­grijke toevoeg­ing bij ACT is dat we werken met waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is er echt belan­grijk in jouw leven? Je hebt maar één leven, leef dat leven zoals JIJ wilt. We zijn vaak bezig om te bedenken wat anderen van ons verwachten waar­door we niet meer weten wat we zelf willen. Vaak gaat een waarde­vol leven samen met verve­lende emoties, gedachten en ervarin­gen. ACT leert je dat deze niet eerst min­der hoeven te wor­den om een zin­vol leven te leiden.

Ver­schil 4: Toepassen van mind­ful­ness oefenin­gen bin­nen ACT

ACT maakt gebruik van mind­ful­ness oefenin­gen om te leren kijken naar je gedachten en om de emoties die er zijn te erken­nen. We werken eraan om een meer vrien­delijke liefde­volle relatie met onszelf te kri­j­gen. Hier en nu is het enige moment dat echt bestaat, de rest is een herin­ner­ing of een voorstelling van de toekomst. Door in het hier en nu te kijken naar dat wat je bezighoudt kan je het gevecht tegen dat wat er is stop­pen en alle ervarin­gen, emoties en sen­saties erkennen.

Resul­taat

Je leert om je anders te ver­houden tot alle emoties, gedachten en ervarin­gen. Dit resul­teert in meer men­tale veerkracht en een zin­vol leven. Als daar­door de klachten ver­min­deren is dat een pret­tige bijzaak!

Wil je meer weten over ACT? Kijk bij het aan­bod naar de mogelijkhe­den voor jou.

Cur­sus lijst

03
okt
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

15
mrt
Groningen
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht ProSo­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.