Oplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor Soci­aal werk­ers en POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.

Deze oplei­d­ing is aangemeld bij en geac­cred­i­teerd door Reg­is­ter­plein en bij de LV POH-​GGZ en voor Soci­aal Werk­ers.
18 PE-​Punten

Data: 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019

Pro­gramma: van 10.00 tot 17.00 uur.

Dag 1.

Intro­duc­tie ACT
De processen van ACT: Cre­atieve Hopeloosheid, Con­t­role & Acceptatie

Dag 2.

Defusie, Mind­ful­ness & Het Zelf

Dag 3.

Waar­den & Toegewijd han­de­len
Alle processen teza­men
Eval­u­atie en afsluiten

Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuldigd)

Locatie: Cen­trum de Poort, Moesstraat 20 te Groningen

Down­load de brochure

Down­load het aan­meld­for­mulier

Oplei­d­ing ACT voor POH-​GGZ en andere hulpverleners

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen
Locatie: Cen­trum de Poort Moest­straat 20 te Gronin­gen
Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuligd

Data: vri­jdag 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Data: woens­dag 13, 20 en 27 novem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT