Verdiepings­da­gen

Na de basiso­plei­d­ing is er de mogelijkhied om je extra te verdiepen in de processen van ACT.

  • Cre­atieve hopeloosheid en accep­tatie. Wat doe je om con­t­role te houden over je gedachten en emoties en hoe effec­tief is dat.
  • Defusie. Kijken naar je denken en gevoe­lens. Je bent niet wat je denkt en wat je voelt.
  • Het zelf. Onder­houd een meer vrien­delijke en observerende houd­ing tot jezelf.
  • Waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is nu echt belan­grijk en wat kan je doen om je leven meer richt­ing te geven in overeen­stem­ming met waarden.
  • Oefendag. Een dag om nog eens te oefe­nen met alle processen van ACT.

Doel­groep: Post-​HBO POH-​GGZ, Maatschap­pelijk werk­ers, coaches.
Data:
Kosten: 195,- per dag
Accred­i­tatie: POH-​GGZ, BMW, soci­aal werk­ers: 6 PE-​Punten.

Down­load hier het aan­meld­for­mulier