Verdiepings­da­gen

Na de basiso­plei­d­ing is er de mogelijkhied om je extra te verdiepen in de processen van ACT.

  • Cre­atieve hopeloosheid en accep­tatie. Wat doe je om con­t­role te houden over je gedachten en emoties en hoe effec­tief is dat.
  • Defusie. Kijken naar je denken en gevoe­lens. Je bent niet wat je denkt en wat je voelt.
  • Het zelf. Onder­houd een meer vrien­delijke en observerende houd­ing tot jezelf.
  • Waar­den en toegewijd han­de­len. Wat is nu echt belan­grijk en wat kan je doen om je leven meer richt­ing te geven in overeen­stem­ming met waarden.
  • Oefendag. Een dag om nog eens te oefe­nen met alle processen van ACT.

Doel­groep: Post-​HBO POH-​GGZ, Maatschap­pelijk werk­ers, coaches.
Data:
Kosten: 195,- per dag
Accred­i­tatie: POH-​GGZ, BMW, soci­aal werk­ers: 6 PE-​Punten.

Down­load hier het aan­meld­for­mulier

Oplei­d­ing ACT voor POH-​GGZ en andere hulpverleners

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen
Locatie: Cen­trum de Poort Moest­straat 20 te Gronin­gen
Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuligd

Data: vri­jdag 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Data: woens­dag 13, 20 en 27 novem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT