Proso­cial is ontstaan door de samen­werk­ing van een aan­tal weten­schap­pers uit de economie, evo­lu­tion­aire biolo­gie en psy­cholo­gie met als doel om hun ken­nis te gebruiken om groepen, teams en com­mu­ni­tys te onder­s­te­unen om beter en effec­tiever samen te werken. Hier­bij wordt gebruik gemaakt van de ACT-​Matrix en de 8 basisken­merken van een effec­tief team waarmee Eli­nor Ostrom in 2009 de Nobel­prijs voor Economie kreeg uitgereikt.

Effec­tieve teams:

1. Hebben een sterke groep­si­den­titeit en een geza­men­lijk doel
2. Komt iedereen tot zijn/​haar recht
3. Hebben een eerlijke besluitvorm­ing
4. Werken op transparante wijze
5. Belo­nen gewenst gedrag
6. Lossen con­flicten snel op
7. Zijn zelf­s­turend t.a.v. 1 t/​m 6.
8. Hebben goede relaties met andere teams.

De ACT Matrix

is een toe­ganke­lijke meth­ode ontwikkeld om duidelijk te kri­j­gen wat voor jou èn voor je team belan­grijk is, welke over­tuigin­gen en emoties je in de weg kun­nen zit­ten en welk gedrag is wel of niet func­tion­eel. Door dit te delen met elkaar ontstaan al snel een groter gevoel van vertrouwen en verbondenheid.

Actie!

Als je als team met de matrix de ken­merken bespreekt is het belan­grijk dat je met elkaar goede afspraken maakt en het duidelijk is wie wat gaat doen en wan­neer het resul­taat er zal zijn. De scrum­meth­ode is heel goed toe te passen in deze fase van het pro­ces maar een actieli­jstje kan al heel behulpzaam zijn.