Hoe Teamkracht teams helpt vrolijke top­presta­ties neer te zetten!

Bin­nen onze organ­isaties best­e­den we veel tijd aan het bedenken, vast­leggen en mon­i­toren van tar­gets voor de teams.
Daar­bij houden we de finan­ciën en bud­get­ten goed in de gaten, maken we blauw­drukken en ver­gaderen we fre­quent over wat we aan het doen zijn.
Veel min­der aan­dacht gaat naar het func­tioneren van het team zelf. Hoe maak je van een afdel­ing, of een tijdelijk team (project, werk­groep e.d.) een topteam? Een topteam dat ver­rassende resul­taten boekt, waarin de leden opti­maal func­tioneren omdat ze de doe­len zin­nig vin­den, tal­en­ten opti­maal in kun­nen zetten en gewoon blij wor­den van het werken in het team!

De dries­lag van Teamkracht:

1. ACT matrix
2. De acht ken­merken van een effec­tief team
3. Stip/​stap aanpak

1. ACT matrix
Accepteer wat er is & focus op wat je wilt!
Essen­tieel voor ieder team is om een sterke groep­si­den­titeit en geza­men­lijk doel te creëren waarbin­nen ieder team­lid zich thuis en gewaardeerd voelt. Met de ACT matrix leert het team gefo­cust te bli­jven op wat ze écht willen en hoe ze met elkaar soe­pel tegensla­gen en frus­traties kun­nen overwinnen.

2. Acht principe-​vragen
Om Teamkracht op te bouwen
Aan de hand van deze acht principe-​vragen bouwt een team de voor­waar­den op die nodig zijn om alle activiteiten te coördineren, gebruik te maken van elka­ars sterke pun­ten en inef­fec­tief gedrag te ver­mi­j­den. Daar­naast wordt ook gebouwd aan het onder­houden van effec­tieve relaties met andere groepen.

3. Stip/​stap aan­pak
Klip en klaar, korte ter­mijn doe­len realis­eren
Een team zet met de stip/​stap aan­pak zijn lange ter­mijn doe­len (de stip) om in real­is­tis­che korte ter­mijn acties (de stap­pen), voert deze stap­pen uit, ‘eval­uleert’ ze en zet weer nieuwe stappen.