Alge­meen

Bam­boe ver­zorgt groep­strain­in­gen voor ver­schil­lende doel­groepen. Ik lever maatwerk voor groepen van 4 tot 16 per­so­nen. Het doel van de train­ing is het bevorderen van de men­tale flex­i­biliteit van de deel­ne­mers. Ik gebruik hier­voor de processen van ACT en mind­ful­ness.

Er wor­den veel ervar­ing­soe­fenin­gen gedaan en je leert om op een andere manier met gedachten en gevoe­lens om te gaan. Ik gebruik metaforen, een flinke dosis humor met een empatis­che basishouding.

Het gevolg hier­van is dat je na het vol­gen van deze train­ing beter kan omgaan met stress, veran­derin­gen, je beter kan focussen op wat echt belan­grijk is en effec­tiever met je tijd kan omgaan. Dit resul­teert in een lager ziek­tev­erzuim en een grotere betrokken­heid. De train­ing is zin­vol bij:

  • stress en burn-​out
  • her­plaats­ings– en re-​integratietrajecten
  • organ­isatieveran­der­ing
  • per­soon­lijke effectiviteit
  • team­build­ing

Man­agers die de train­ing hebben gevolgd nemen beslissin­gen op basis van wat de sit­u­atie van hen vraagt en niet meer op de automa­tis­che piloot.

Ik bied een com­pacte train­ing van 4 dagde­len inclusief werkmap en usb-​stick. Ik kan de train­ing incom­pany ver­zor­gen maar ook als open inschrijving.

Ook hier geldt weer dat maatwerk altijd mogelijk is!