Alge­meen

Bam­boe ver­zorgt groep­strain­in­gen voor ver­schil­lende doel­groepen. Ik lever maatwerk voor groepen van 4 tot 16 per­so­nen. Het doel van de train­ing is het bevorderen van de men­tale flex­i­biliteit van de deel­ne­mers. Ik gebruik hier­voor de processen van ACT en mind­ful­ness.

Er wor­den veel ervar­ing­soe­fenin­gen gedaan en je leert om op een andere manier met gedachten en gevoe­lens om te gaan. Ik gebruik metaforen, een flinke dosis humor met een empatis­che basishouding.

Het gevolg hier­van is dat je na het vol­gen van deze train­ing beter kan omgaan met stress, veran­derin­gen, je beter kan focussen op wat echt belan­grijk is en effec­tiever met je tijd kan omgaan. Dit resul­teert in een lager ziek­tev­erzuim en een grotere betrokken­heid. De train­ing is zin­vol bij:

  • stress en burn-​out
  • her­plaats­ings– en re-​integratietrajecten
  • organ­isatieveran­der­ing
  • per­soon­lijke effectiviteit
  • team­build­ing

Man­agers die de train­ing hebben gevolgd nemen beslissin­gen op basis van wat de sit­u­atie van hen vraagt en niet meer op de automa­tis­che piloot.

Ik bied een com­pacte train­ing van 5 dagde­len inclusief werkmap. Ik kan de train­ing incom­pany ver­zor­gen maar ook als open inschrijving.

Ook hier geldt weer dat maatwerk altijd mogelijk is!

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT