Mind­ful leiderschap

Deze train­ing van 3 dagde­len is voor iedere man­ager die
- het gevoel heeft dat hij/​zij tijd tekort komt
- teveel tijd bezig is met brand­jes blussen
- niet toekomt aan de strate­gis­che vraagstukken
- reageert op de automa­tis­che piloot.


Uit onder­zoek van het Cen­trum voor Mind­ful­ness lijkt zon­der uit­zon­der­ing dat de deel­ne­mers sig­nif­i­cant aan­dachtiger wor­den en min­der stress had­den als resul­taat. Boven­dien gaven ze aan beter in staat te zijn tot reflec­tie en opti­mal­isatie van hun werk:
* 91% neemt meer tijd om te reflecteren
* 87% merkt rustiger te zijn en meer overzicht te hebben
* 85% laat zich min­der meeslepen door emoties en gedacht­en­stromen
* 84% kan beter luis­teren naar zichzelf en anderen
* 73% voelt zich vitaler en zelfbewuster

Met de processen van ACT leer je bewuster te han­de­len, beter com­mu­niceren en kan je beter beo­orde­len wat de sit­u­atie of de medew­erk­ers nodig heeft.

Wat helpt alle­maal niet
Open staan voor alles wat zich aan­di­ent
Kijken naar je denken
Het herken­nen en loslaten van regels die niet zin­vol zijn
Kijken naar jezelf en je over­tuigin­gen over jezelf
Bewust zijn van het huidige moment
Wat zijn je waar­den
Hoe kan je han­de­len in overeen­stem­ming met je waarden.


Het resul­taat is meer flex­i­biliteit, je kan gemakke­lijker omgaan met lastige sit­u­aties, je slaapt beter, er is min­der stress en maakt je min­der druk om nut­teloze zaken en din­gen die je toch niet kan veranderen.

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT