Mind­ful leiderschap

Deze train­ing van 3 dagde­len is voor iedere man­ager die
- het gevoel heeft dat hij/​zij tijd tekort komt
- teveel tijd bezig is met brand­jes blussen
- niet toekomt aan de strate­gis­che vraagstukken
- reageert op de automa­tis­che piloot.


Uit onder­zoek van het Cen­trum voor Mind­ful­ness lijkt zon­der uit­zon­der­ing dat de deel­ne­mers sig­nif­i­cant aan­dachtiger wor­den en min­der stress had­den als resul­taat. Boven­dien gaven ze aan beter in staat te zijn tot reflec­tie en opti­mal­isatie van hun werk:
* 91% neemt meer tijd om te reflecteren
* 87% merkt rustiger te zijn en meer overzicht te hebben
* 85% laat zich min­der meeslepen door emoties en gedacht­en­stromen
* 84% kan beter luis­teren naar zichzelf en anderen
* 73% voelt zich vitaler en zelfbewuster

Met de processen van ACT leer je bewuster te han­de­len, beter com­mu­niceren en kan je beter beo­orde­len wat de sit­u­atie of de medew­erk­ers nodig heeft.

Wat helpt alle­maal niet
Open staan voor alles wat zich aan­di­ent
Kijken naar je denken
Het herken­nen en loslaten van regels die niet zin­vol zijn
Kijken naar jezelf en je over­tuigin­gen over jezelf
Bewust zijn van het huidige moment
Wat zijn je waar­den
Hoe kan je han­de­len in overeen­stem­ming met je waarden.


Het resul­taat is meer flex­i­biliteit, je kan gemakke­lijker omgaan met lastige sit­u­aties, je slaapt beter, er is min­der stress en maakt je min­der druk om nut­teloze zaken en din­gen die je toch niet kan veranderen.