Van Veerkracht naar Teamkracht voor docenten

Werken in het onder­wijs is uitda­gend en leuk. Docen­ten zijn bevlo­gen en geni­eten van het werken met jonge mensen.
De afgelopen jaren is het tak­en­pakket van de docent flink uit­ge­breid. Naast het ver­zor­gen van goed onder­wijs zijn docen­ten ver­ant­wo­ordelijk voor steeds meer taken, zoals leer­ling­begelei­d­ing , het schri­jven van han­del­ings­plan­nen, het reg­is­teren en het com­mu­niceren met oud­ers. Ook is de docent lid van een team, waarin weke­lijks ver­gaderd wordt over onder­wi­jsza­ken, pro­jecten en vernieuwin­gen. Bijsc­holen gebeurt vaak in de avon­duren, net als het voor­berei­den van lessen en het nakijken van toet­sen. De docent is steeds meer een alleskun­ner en dat eist soms zijn tol.
En daar komen dan ook nog alle privé ver­plichtin­gen bij, de zorg voor gezin, oud­ers of vrienden.

Voor­dat je het weet, loop je jezelf voor­bij, ren je achter al je ver­plichtin­gen aan en kom je niet meer tot rust.
Dit kan piek­eren en slecht slapen tot gevolg hebben. „Doe ik het wel goed? Ben ik niets ver­geten? Hoe kan ik deze leer­ling helpen?” Als gevolg hier­van ga je harder werken, maak je meer uren, en kun je je min­der goed ontspan­nen’”. Dit is niet bevorder­lijk voor je humeur en het plezier in je werk. Je bent steeds meer aan het overleven.

Herken jij je hierin? Wellicht is de train­ing Veerkracht wat voor jou.
In deze korte en inten­sieve train­ing leer je in een kleine groep met andere docen­ten beter om te gaan met de werk­druk. Wat voor mens en docent wil je zijn? Hoe kun je er voor zor­gen dat je in je kracht staat en de goede keuzes maakt?

Veel min­der aan­dacht gaat naar het func­tioneren van het team zelf. Hoe maak je van een team, afdel­ing, of een tijdelijk team (project, werk­groep e.d.) een topteam? Een topteam dat ver­rassende resul­taten boekt, waarin de leden opti­maal func­tioneren omdat ze de doe­len zin­nig vin­den, tal­en­ten opti­maal in kun­nen zetten en gewoon blij wor­den van het werken in het team!

Het stap­pen­plan van Teamkracht geeft een team de hand­vaten om het gedacht­en­goed van Proso­cial te imple­menteren en er zelf mee verder te kun­nen.
Het team
- kri­jgt helder wat de per­soon­lijke en gemeen­schap­pelijke dri­jfv­eren zijn;
- bespreekt de 8 ken­merken van een effec­tief team en maakt hierover afspraken;
- leert om korte ter­mijn doe­len te bereiken om het lange ter­mijn gemeen­schap­pelijk doel van het team en de organ­isatie te behalen.

Aan­melden voor Veerkracht kan voor de train­ing van jan­u­ari 2019. De train­ing van Veerkracht naar Teamkracht doe je met jouw team. Stuur voor meer infor­matie een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.