Van Veerkracht naar Teamkracht voor docenten

Werken in het onder­wijs is uitda­gend en leuk. Docen­ten zijn bevlo­gen en geni­eten van het werken met jonge mensen.
De afgelopen jaren is het tak­en­pakket van de docent flink uit­ge­breid. Naast het ver­zor­gen van goed onder­wijs zijn docen­ten ver­ant­wo­ordelijk voor steeds meer taken, zoals leer­ling­begelei­d­ing , het schri­jven van han­del­ings­plan­nen, het reg­is­teren en het com­mu­niceren met oud­ers. Ook is de docent lid van een team, waarin weke­lijks ver­gaderd wordt over onder­wi­jsza­ken, pro­jecten en vernieuwin­gen. Bijsc­holen gebeurt vaak in de avon­duren, net als het voor­berei­den van lessen en het nakijken van toet­sen. De docent is steeds meer een alleskun­ner en dat eist soms zijn tol.
En daar komen dan ook nog alle privé ver­plichtin­gen bij, de zorg voor gezin, oud­ers of vrienden.

Voor­dat je het weet, loop je jezelf voor­bij, ren je achter al je ver­plichtin­gen aan en kom je niet meer tot rust.
Dit kan piek­eren en slecht slapen tot gevolg hebben. „Doe ik het wel goed? Ben ik niets ver­geten? Hoe kan ik deze leer­ling helpen?” Als gevolg hier­van ga je harder werken, maak je meer uren, en kun je je min­der goed ontspan­nen’”. Dit is niet bevorder­lijk voor je humeur en het plezier in je werk. Je bent steeds meer aan het overleven.

Herken jij je hierin? Wellicht is de train­ing Veerkracht wat voor jou.
In deze korte en inten­sieve train­ing leer je in een kleine groep met andere docen­ten beter om te gaan met de werk­druk. Wat voor mens en docent wil je zijn? Hoe kun je er voor zor­gen dat je in je kracht staat en de goede keuzes maakt?

Veel min­der aan­dacht gaat naar het func­tioneren van het team zelf. Hoe maak je van een team, afdel­ing, of een tijdelijk team (project, werk­groep e.d.) een topteam? Een topteam dat ver­rassende resul­taten boekt, waarin de leden opti­maal func­tioneren omdat ze de doe­len zin­nig vin­den, tal­en­ten opti­maal in kun­nen zetten en gewoon blij wor­den van het werken in het team!

Het stap­pen­plan van Teamkracht geeft een team de hand­vaten om het gedacht­en­goed van Proso­cial te imple­menteren en er zelf mee verder te kun­nen.
Het team
- kri­jgt helder wat de per­soon­lijke en gemeen­schap­pelijke dri­jfv­eren zijn;
- bespreekt de 8 ken­merken van een effec­tief team en maakt hierover afspraken;
- leert om korte ter­mijn doe­len te bereiken om het lange ter­mijn gemeen­schap­pelijk doel van het team en de organ­isatie te behalen.

Aan­melden voor Veerkracht kan voor de train­ing van jan­u­ari 2019. De train­ing van Veerkracht naar Teamkracht doe je met jouw team. Stuur voor meer infor­matie een mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Train­ing Veerkracht met ACT in 4 middagen

Plaats: De Rem­brandt Cae­mer, Rem­brandt van Rijn­straat te Groningen.

Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber 2019 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten: € 395,- (excl. btw).

Aan­melden: Info@​bamboe-​ACT.​nl

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens”.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken”.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT