Maak je dromen waar met ACT in één dag !

Wat wil je ècht, wat is belan­grijk voor jou en wat staat je in de weg om de din­gen te doen die je leven rijker maken?

Als je je dromen waar wilt maken zal je natu­urlijk op onge­mak stu­iten, op verve­lende en moeil­ijke gevoe­lens. Bij ACT staat cen­traal dat je je open stelt voor alles wat zich aan­di­ent. Leren stop­pen te vechten tegen onver­mi­jdelijke zaken in het leven, waaron­der ook menselijk leed. Accep­tatie van dat­gene wat je niet kan veran­deren, waar­door je je energie kunt richten op dat­gene wat je wel kunt beïn­vloe­den. Dit voorkomt een hele­boel frus­traties, stress en ver­spilde energie.

Een gezonde relatie kri­j­gen met je gedachten. Het gaat er niet zozeer om wat je denkt, maar hoe je met die gedachten omgaat. Dit voorkomt dat je je teveel laat lei­den door negatieve of onre­al­is­tis­che gedachten en je betere keuzes kunt maken.

Jezelf leren zien in samen­hang met je omgev­ing. Je prob­le­men zijn niet wie je bent. Als je je niet laat lei­den door ang­sten en beperkin­gen krijg je meer oog voor de mogelijkheden.

Het doel van ACT is dat je een waarde­vol leven leidt, dat je leeft op een manier die strookt met wat belan­grijk voor je is en waar je energie van kri­jgt. ACT helpt je als je bewust wilt leven en meer uit het leven wilt halen dan je nu doet.

Op deze dag doe je de oefenin­gen met veel humor en lichtheid. We zit­ten alle­maal in het zelfde schuitje met onze gedachten en over­tuigin­gen. Niets is leuker dan samen opmerken hoe serieus we die nemen en er de lad­ing vanaf halen!


195,00 inclusief lunch

Maak je dromen waar met ACT in één dag

Een paar keer per jaar is er ruimte om te dromen.

6 juli 2019

5 okto­ber 2019

van 9.30 tot 16.00 uur aan de Rem­brandt van Rijn­straat in Groningen

Kosten: € 195,- inclusief een heer­lijke lunch.