Bamboe-​ACT lev­ert ACT en mind­ful­ness train­in­gen en coach­ing die gericht zijn op het ver­sterken van de veerkracht. Je leert om anders en met humor met je gedachten en over­tuigin­gen omgaan en je kri­jgt helder wat nu echt belan­grijk is. Het gevolg hier­van is dat je meer flex­i­biliteit, wel­bevin­den en cre­ativiteit ervaart en min­der last hebt van stress en burn-​out.

Hier­door kan je beter samen­werken, con­cen­tr­eren en com­mu­niceren en vooral gemakke­lijker leven!

Ik werk met de nieuwe ver­rassende meth­ode ACT waarmee in korte tijd een groot resul­taat wordt behaald.

ACT (Accep­tance en Com­mit­ment Train­ing) is weten­schap­pelijk onder­bouwd en mind­ful­ness is hier onderdeel van. Los daar­van geef ik ook de 8-​weekse mindfulnesstraining.

Veerkracht met ACT 4 dagdelen

Voor iedereen die last heeft van piek­eren, stress of burn-​out.

Data: vri­jdag 12, 19 mei en 2 en 9 juni 2017
Tijd­stip: 9.30 tot 12.00 uur.

Data: woens­dag 24, 31 mei en 7 en 14 juni 2017
Tijd­stip : 19.00 tot 21.30 uur.

Data: dins­dag 4, 11, 18 en 25 juli 2017
Tijd­stip : 19.00 tot 21.30 uur.

Locatie: Inspirid, Petrus Driessen­straat 44 te Gronin­gen

Kosten: € 380,- excl. btw inclusief werkmap en usb-​stick.

Denk hier­bij ook aan je per­soon­lijk bud­get of vraag een ver­goed­ing van je werkgever.

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

Kijk voor leuke links en artike­len over ACT en mind­ful­ness op mijn Face­book­pag­ina.