Meer over ACT

In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

ACT gaat uit van 6 kernprocessen:

Acceptatie

Open staan voor alles wat zich aandient: leren te stop­pen met vechten tegen onver­mi­jdelijke zaken in het leven, waaron­der ook menselijk leed. Acceptatie van datgene wat je niet kan veranderen, waardoor je je energie kan richten op datgene wat je wél kan beïnvloeden. Dit voorkomt een heleboel frustraties, stress en verspilde energie. 

Defusie

Kijken naar je denken: Een gezonde relatie met je gedachten. Het gaat er niet zozeer om wát je denkt, maar hoe je met die gedachten omgaat. Dit voorkomt dat je je teveel laat leiden door negatieve of onrealistische gedachten en je betere keuzes kunt maken. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevri­jheid geeft om het „advies” dat je brein je geeft op te vol­gen, of niet.

Mind­ful­ness:de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-​en-​nu, je ervarin­gen te observeren en te onder­gaan, zon­der actie te onderne­men om ervarin­gen te ver­mi­j­den, te con­trol­eren of vast te houden.

Zelf

Kijken naar jezelf: het jezelf leren zien in samen­hang met je omgev­ing, je prob­le­men zijn niet wie je bent. In plaats van je te laten leiden door angsten en beperkingen, krijg je meer oog voor je mogelijkheden en leer je met een meer vriendelijke houding met je zelf om te gaan.

Hier en nu

Het huidige moment is het enige moment dat echt bestaat. We zitten veel in ons hoofd door over het verleden of over de toekomst te denken. Daardoor raak je het contact met jezelf en en je omgeving kwijt. Door regelmatig even een adempauze te nemen leer je om beter bij jezelf na te gaan wat je NU nodig hebt. 

Waar­den

Bepalen wat echt waarde­vol is in het leven, zoals gezond­heid, relaties, vriend­schap, ontwik­kel­ing, spir­i­tu­aliteit, cre­ativiteit enzovoorts. Weten wat je belangrijk vindt in je werk en het leven, helpt de focus richten. Het maakt het makkelijker om prioriteiten te stellen en goed in je vel te zitten. 

Toegewijd handelen

De berei­d­heid om je gedrag stap voor stap te veran­deren in de richt­ing van de waar­den waaraan je jezelf ver­bon­den hebt.

Alle kenprocessen staan met elkaar in ver­band, ze kun­nen niet los van elkaar gezien wor­den. In com­bi­natie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: Veerkracht!

Processen in beeld

Contact
Iban: NL22 ASNB 0707 3195 28  
KvK: 60101113
Btw: NL001508117B36

Rembrandt van Rijnstraat 25
9718 PH GRONINGEN
info@bamboe-ACT.nl
06-1336 0519