Bamboe-​ACT lev­ert ACT en mind­ful­ness coach­ing, train­in­gen en oplei­d­ing die gericht zijn op het ver­sterken van de veerkracht. Je leert om de strijd tegen ongewen­ste emoties op te geven, anders en met humor met je gedachten en over­tuigin­gen omgaan en je kri­jgt helder wat nu echt belan­grijk is. Het gevolg hier­van is dat je meer flex­i­biliteit, wel­bevin­den en cre­ativiteit ervaart en min­der last hebt van stress, burn-​out, slapeloosheid en je kan beter omgaan met chro­nis­che pijn.

Het resul­taat is dat je beter kunt con­cen­tr­eren en com­mu­niceren en vooral keuzes maken voor jouw leven!

We werken met de ver­rassende en zeer effec­tieve meth­ode ACT waarmee in korte tijd een groot resul­taat wordt behaald. ACT ken­merkt zich door een lichtheid en humor.

Voor par­ti­c­ulieren die het gevoel hebben dat ze klem zit­ten, last hebben van piek­eren, slecht slapen of behoefte hebben aan bal­ans bieden wij indi­vidu­ele coach­ing en de train­ing Veerkracht van 1 of meerder dagen.

Voor pro­fes­sion­als zoals leer­ling­begelei­ders, prak­tijkon­der­s­te­uners van huis­art­sen, (bedrijfs)maatschappelijk werk­ers bieden we de oplei­d­ing ACT van 1 of 3 dagen en een aan­tal verdiepingsmod­ules.

Organ­isaties hebben te maken met een ouder wor­dende medew­erk­ers. In het kader van duurzame inzetbaarheid bieden wij incom­pa­ny­train­in­gen Veerkracht.

Met het team­begelei­d­ingstra­ject Teamkracht met Pro­co­cial leren teams en afdelin­gen in korte tijd beter samen­werken met aan­dacht voor het individu.

We lev­eren coach­ing en train­ing aan par­ti­c­ulieren die behoefte hebben aan meer bal­ans, organ­isaties die duurzame inzetbaarheid op de agenda hebben staan en hulpver­len­ers die hun effec­tiviteit en reper­toir willen vergroten.

image.png

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief