Bamboe-​ACT lev­ert ACT en mind­ful­ness coach­ing, train­in­gen en oplei­d­ing voor hulpver­len­ers die gericht zijn op het ver­sterken van de veerkracht. Je leert om de strijd tegen ongewen­ste emoties op te geven, anders en met humor met je gedachten en over­tuigin­gen omgaan en je kri­jgt helder wat nu echt belan­grijk is. Het gevolg hier­van is dat je meer flex­i­biliteit, wel­bevin­den en cre­ativiteit ervaart en min­der last hebt van stress, burn-​out, slapeloosheid en je kan beter omgaan met chro­nis­che pijn.

Het gevolg is dat je beter kunt con­cen­tr­eren en com­mu­niceren en vooral keuzes maken voor jouw leven!

We werken met de ver­rassende en zeer effec­tieve meth­ode ACT waarmee in korte tijd een groot resul­taat wordt behaald.

Met het team­begelei­d­ingstra­ject Teamkracht met Pro­co­cial leren teams in korte tijd beter samen­werken met aan­dacht voor het individu.

We lev­eren coach­ing en train­ing aan par­ti­c­ulieren die behoefte hebben aan meer bal­ans, organ­isaties die duurzame inzetbaarheid op de agenda hebben staan en hulpver­len­ers die hun effec­tiviteit en repetoir willen vergroten.

image.png

Rem­brandt van Rijn­straat 25
9718 PH Groningen
tel: 06 1336 0519

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT