Oplei­d­ing ACT | Train­ing Veerkracht | Proso­cial | Teamkracht

Ik werk met de ver­rassende en zeer effec­tieve meth­ode ACT, Accep­tatie en Com­mit­ment Training/​Therapie waarmee je in korte tijd een groot resul­taat behaalt. ACT ken­merkt zich door lichtheid en humor maar kan ook con­fron­terend zijn.

Door deze aan­pak leer je de strijd tegen lastige emoties en gedachten op te geven. Je leert anders en dus ook met humor met je gedachten en over­tuigin­gen om te gaan. Zo wordt duidelijk wat voor jou echt belan­grijk is!

Dit leidt tot men­tale veerkracht, cre­ativiteit en wel­bevin­den. Je leert dus als een bam­boesten­gel mee te veren in moeil­ijke sit­u­aties zon­der te breken. Dit voorkomt stress, slapeloosheid en een burn-​out. Door ACT en mind­ful­ness leer je ook beter omgaan met chro­nis­che pijn. Dit resul­teert in een betere con­cen­tratie en com­mu­ni­catie die je helpen om keuzes te maken in jouw leven.

Oplei­d­ing ACT

Bam­boe biedt een basiso­plei­d­ing van 3 hele dagen of 6 dagde­len online. Deze is geschikt voor pro­fes­sion­als die met ACT willen werken zoals POH-​GGZ, coaches, leer­ling­begelei­ders, jeugdwerkers,loopbaancoaches en vaktherapeuten.

Super­visie met ACT

Als je de oplei­d­ing ACT hebt gedaan is het fijn om in een kleine groep of indi­vidueel onder deskundige begelei­d­ing super­visie te hebben om je verder te ontwikke­len in ACT.

Train­ing Veerkracht met ACT

Inmid­dels hebben organ­isaties de weg naar Bamboe-​ACT gevon­den. Uit zorg voor het per­son­eel bieden zij de train­ing Veerkracht met ACT aan. Dit is een groep­strain­ing van 6 dagde­len en de kracht zit in de herken­ning. Vaak denken medew­erk­ers en man­agers dat zij de enige zijn die last hebben van piek­ergedachten en slecht slapen. Niets is min­der waar!

Coach­ing met ACT

De meeste mensen hebben wel een peri­ode in hun leven waarin ze het gevoel hebben dat ze klem zit­ten. Je bli­jft piek­eren, slaapt slecht en je hebt ner­gens zin in. Met een aan­tal coachge­sprekken kan je meestal weer verder.

Team­coach­ing

Met de ken­nis van Proso­cial - Teamkracht kan je sturen op samen­werk­ing! Ik begeleid teams om het gesprek te voeren en te komen tot een flo­r­erend team! Het is ver­baz­ing­wekkend hoe effec­tief deze weten­schap­pelijke meth­ode is. Je kan het in iedere groep of team gebruiken en als snel is er meer vei­ligheid, ver­bon­den­heid en werk­plezier. Dit zorgt voor meer vital­iteit op de werkvloer.

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Voor man­agers, lei­d­inggeven­den en team­coaches geef ik de oplei­d­ing Proso­cial. In 5 online dagde­len leer je hoe je een team of groep zelf kan begelei­den om beter en met meer plezier te presteren.

Boek dat Matthijs Steen­eveld en ik hierover hebben geschreven is al te bestellen bij Boom! Klik op de afbeel­ing voor de link:

Bamboe-​ACT is een CRKBO gereg­is­teerde instelling. Dit betekent dat er voor de oplei­din­gen geen btw in reken­ing wordt gebracht.

Par­ti­c­ulier

Heb je het gevoel dat je klem zit? Heb je bijvoor­beeld een loop­baan vraagstuk of heb je stress van je werk of als man­tel­zorger? Kom je zodoende niet meer aan jezelf toe? Pieker je veel en heb je behoefte aan meer bal­ans? Kijk naar dit aan­bod voor men­tale veerkracht.

Coach­ing met ACT

Train­ing Veerkracht met ACT

.

Pro­fes­sional

Wil je ACT leren toepassen als coach, leer­ling­begelei­der, docent, POH-​GGZ, (bedrijfs-​) maatschap­pelijk werker of ben je een man­ager, lei­d­inggevende of team­coach? Kies hier een train­ing die het beste aansluit bij jouw functie:

3 daagse basiso­plei­d­ing ACT

Verdiepings­da­gen ACT

Inter­visie met ACT

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Organ­isatie

Voor organ­isaties die de men­tale veerkracht van de medew­erk­ers wil ver­hogen, die duurzame inzetbaarheid belan­grijk vin­den en waar aan­dacht is voor plezierig samen­werken hebben we het vol­gende aanbod:

Coach­ing met ACT

Train­ing Veerkracht met ACT

Teamkracht met Prosocial

Oplei­d­ing Proso­cial — Teamkracht

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT

Mis niets van Bamboe-​ACT!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief