Algemene voor­waar­den Bamboe-​ACT

Artikel 1. Defin­i­ties
1. In deze algemene voor­waar­den wordt ver­staan onder:
§ opdracht­ne­mer: Bamboe-​ACT die deze algemene voor­waar­den gebruikt voor het aan­bieden van dien­sten;
§ opdracht­gever: de per­soon, onderne­m­ing of instantie die de opdracht voor de werkza­amhe­den ver­strekt dan­wel zich aan­meldt voor een train­ing of oplei­d­ing;
§ dien­sten: alle door opdracht­ne­mer aan de opdracht­gever geleverde pro­ducten en dien­sten waaron­der coach­ing, train­ing, oplei­d­ing en andere vor­men van begelei­d­ing, dan wel advis­er­ing, alles in de ruim­ste zin des woord, alsmede alle andere ten beho­eve van de opdracht­gever ver­richte werkza­amhe­den van welke aard dan ook, uit­gevo­erd in het kader van een opdracht, waaron­der begrepen werkza­amhe­den die niet op uit­drukke­lijk ver­zoek van opdracht­gever zijn ver­richt;
§ coachee: degene die deel­neemt aan een begeleidings-​, advies-​, train­ings– of coach­tra­ject, dat laat­ste als hij niet zelf de opdracht­gever is.

Artikel 2. Toepas­selijkheid van deze voor­waar­den
1. Deze algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle aan­biedin­gen en overeenkom­sten waar­bij opdracht­ne­mer dien­sten aan­biedt of lev­ert. Afwijkin­gen van deze voor­waar­den zijn slechts geldig indien deze uit­drukke­lijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdracht­ne­mer maar ook alle per­so­nen of onderne­min­gen die bij de uitvo­er­ing van enige opdracht voor de opdracht­gever zijn betrokken, kun­nen op deze algemene voor­waar­den een beroep doen;
3. Deze algemene voor­waar­den zijn ook van toepass­ing op aan­vul­lende opdrachten en ver­vol­go­p­drachten van de opdracht­gever;
4. Eventuele inkoop– of andere algemene voor­waar­den van de opdracht­gever zijn niet van toepass­ing, ten­zij deze door opdracht­ne­mer uit­drukke­lijk schriftelijk zijn aan­vaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdracht­ne­mer gemaakte offertes zijn vri­jbli­jvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, ten­zij anders aangegeven. Opdracht­ne­mer is slechts aan de offertes gebon­den indien de aan­vaard­ing hier­van door de wed­er­par­tij schriftelijk bin­nen 30 dagen wor­den beves­tigd;
2. De pri­jzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, ten­zij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdracht­ne­mer beschik­bare infor­matie.

Artikel 4. Uitvo­er­ing van de overeenkomst
1. Met de opdracht­ne­mer ges­loten overeenkom­sten lei­den voor opdracht­ne­mer tot een inspan­ningsver­plicht­ing, niet tot een resul­taatsver­plicht­ing, waar­bij opdracht­ne­mer gehouden is haar ver­plichtin­gen zodanig na te komen, als naar nor­men van zorgvuldigheid en vak­man­schap naar de maat­staven van het moment van nakomen van opdracht­ne­mer ver­langd kan wor­den.
2. Indien en voor zover een goede uitvo­er­ing van de overeenkomst dit vereist, heeft opdracht­ne­mer het recht bepaalde werkza­amhe­den te laten ver­richten door der­den. Dit zal altijd in over­leg met de opdracht­gever geschieden;
3. De opdracht­gever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar­van opdracht­ne­mer aangeeft dat deze noodza­ke­lijk zijn of waar­van de opdracht­gever redelijk­er­wijs behoort te begri­jpen dat deze noodza­ke­lijk zijn voor het uitvo­eren van de overeenkomst, tijdig aan opdracht­ne­mer wor­den ver­strekt. Indien de voor de uitvo­er­ing van de overeenkomst ben­odigde gegevens niet tijdig aan opdracht­ne­mer zijn ver­strekt, heeft opdracht­ne­mer het recht de uitvo­er­ing van de overeenkomst op te schorten en/​of de uit de ver­trag­ing voortvloeiende extra kosten vol­gens de gebruike­lijke tarieven aan de opdracht­gever in reken­ing te bren­gen;
4. Opdracht­ne­mer is niet aansprake­lijk voor schade, van welke aard ook, door­dat opdracht­ne­mer is uit gegaan van door de opdracht­gever ver­strekte onjuiste en/​of onvolledige gegevens, ten­zij deze onjuis­theid of onvolledigheid voor haar ken­baar beho­orde te zijn;

Artikel 5. Con­tracts­duur en opzeg­ging
1. Als de tussen par­ti­jen ges­loten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan een­maal lev­eren van dezelfde presta­tie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd ten­zij uit­drukke­lijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide par­ti­jen kun­nen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen par­ti­jen een opzegter­mijn van ten­min­ste 3 maan­den in acht te nemen.

Artikel 6. Wijzig­ing van de overeenkomst
1. Indien tij­dens de uitvo­er­ing van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoor­lijke uitvo­er­ing noodza­ke­lijk is om de te ver­richten werkza­amhe­den te wijzi­gen of aan te vullen, zullen par­ti­jen de overeenkomst tijdig en in over­leg dien­overeenkom­stig aan­passen;
2. Indien par­ti­jen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewi­jzigd of aange­vuld, kan het tijd­stip van voltooi­ing van de uitvo­er­ing daar­door wor­den beïn­vloed. Opdracht­ne­mer zal de opdracht­gever zo spoedig mogelijk hier­van op de hoogte stellen;
3. Indien wijzig­ing of aan­vulling van de overeenkomst finan­ciële en/​of kwal­i­tatieve con­se­quen­ties heeft, zal opdracht­ne­mer de opdracht­gever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast hon­o­rar­ium is overeengekomen zal opdracht­ne­mer daar­bij aangeven in hoev­erre de wijzig­ing of aan­vulling van de overeenkomst een over­schri­jd­ing van dit hon­o­rar­ium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhoud­ing
1. Par­ti­jen zijn ver­plicht tot geheimhoud­ing van alle vertrouwelijke infor­matie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkre­gen. Infor­matie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere par­tij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de infor­matie.
2. Aan de opdracht zal door opdracht­ne­mer niet zon­der toestem­ming van de opdracht­gever extern geref­er­eerd wor­den.

Artikel 8. Intel­lectuele eigen­dom
1. Voor zover auteurs-​, merk-​, mod­ellen,- handelsnaam-​, of andere rechten van intel­lectuele eigen­dom berusten op de door opdracht­ne­mer ter uitvo­er­ing van de overeenkomst geleverde dien­sten, is en bli­jft opdracht­ne­mer houder respec­tievelijk eigena­resse van deze rechten. De opdracht­gever mag de stof­fe­lijke dragers van deze rechten uit­slui­tend gebruiken voor het doel waar­toe deze aan de opdracht­gever ver­strekt zijn, deze niet ver­menigvuldigen en auteurs-​, merk-​, model-​, handelsnaam-​, en andere aan­duidin­gen niet wijzi­gen of ver­wi­jderen;
2. Opdracht­ne­mer behoudt het recht om de bij de uitvo­er­ing van de werkza­amhe­den opgedane ken­nis voor andere doelein­den te gebruiken, voor zover hier­bij geen vertrouwelijke infor­matie ter ken­nis van der­den wordt gebracht.

Artikel 9. Betal­ing
1. Betal­ing dient ten­zij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden bin­nen 14 dagen na fac­tu­ur­da­tum, op een door opdracht­ne­mer aan te geven wijze in de val­uta waarin is gefac­tureerd. Betal­ing zal plaatsvin­den zon­der aftrek, com­pen­satie of opschort­ing uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdracht­gever de ver­schuldigde bedra­gen niet uiter­lijk op de ver­valdag heeft betaald, zal hij automa­tisch in gebreke zijn, zon­der dat verdere inge­brekestelling vereist is. In geval van betal­ingsverzuim door de opdracht­gever is opdracht­ne­mer gerechtigd alle ten beho­eve van de opdracht­gever te ver­richten werkza­amhe­den met onmid­del­lijke ingang te staken of op te schorten, zon­der dat zij daar­voor op enige wijze jegens de opdracht­gever schadeplichtig kan wor­den.
2. Ingeval van betal­ingsverzuim is de opdracht­gever voorts een ver­trag­ingsrente ver­schuldigd over de open­staande vorderin­gen gelijk aan de wet­telijke rente;
4. In geval van liq­ui­datie, fail­lisse­ment of surseance van betal­ing van de opdracht­gever zullen de vorderin­gen van opdracht­ne­mer en de ver­plichtin­gen van de opdracht­gever jegens opdracht­ne­mer onmid­del­lijk opeis­baar zijn;
5. Door de opdracht­gever gedane betalin­gen strekken steeds ter afdoen­ing in de eerste plaats van alle ver­schuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeis­bare fac­turen die het langst open staan, zelfs al ver­meldt de opdracht­gever dat de vol­doen­ing betrekking heeft op een lat­ere fac­tuur;
6. Als van opdracht­ne­mer meer dan de gebruike­lijke inspan­ning wordt ver­langd ter uitvo­er­ing van de overeenkomst, kan opdracht­ne­mer voor aan­vang van haar werkza­amhe­den betal­ing (of daarmee gelijk te stellen zek­er­heid) eisen.

Artikel 10. Incas­sokosten
In geval opdracht­gever in verzuim is met de volledige betal­ing van de door opdracht­ne­mer aan opdracht­gever in reken­ing gebrachte bedra­gen dan is opdracht­gever aan opdracht­ne­mer buiten­gerechtelijke kosten ver­schuldigd, waar­bij het navol­gende geldt:
1. Voor zover opdracht­gever niet han­delde in de uitoe­fen­ing van een beroep of bedrijf maakt opdracht­ne­mer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wet­telijk max­i­maal toeges­tane ver­goed­ing ter zake buiten­gerechtelijk incas­sokosten, zoals is bepaald in en wordt berek­end con­form het Besluit ver­goed­ing voor buiten­gerechtelijke Incas­sokosten, voor zover het open­staande bedrag – na het intre­den van het verzuim – niet alsnog na aan­man­ing bin­nen 14 dagen gerek­end vanaf de dag liggende na de dag van aan­man­ing door opdracht­ne­mer wordt voldaan.
2. Voor zover opdracht­gever han­delde in de uitoe­fen­ing van een beroep of bedrijf maakt opdracht­ne­mer aanspraak op ver­goed­ing van de buiten­gerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijk­ing van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijk­ing van het Besluit ver­goed­ing voor buiten­gerechtelijke incas­sokosten, reeds nu voor als­dan wor­den vast­gesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal open­staande hoofd­som met een min­i­mum van EUR 75,00 voor iedere gedeel­telijk of volledig onbe­taald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprake­lijkheid
1. Opdracht­ne­mer aan­vaardt geen enkele aansprake­lijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in ver­band met door haar ver­richte dien­sten, ten­zij de opdracht­gever aan­toont dat de schade is veroorza­akt door opzet of grove schuld van opdracht­ne­mer;
2. De aansprake­lijkheid van opdracht­ne­mer is beperkt tot de fac­tu­ur­waarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprake­lijkheid betrekking heeft;
3. In afwijk­ing van het­geen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een lan­gere loop­tijd dan zes maan­den, de aansprake­lijkheid verder beperkt tot het over de laat­ste zes maan­den ver­schuldigde fac­tu­urbedrag,
4. Indien door of in ver­band met het ver­richten van dien­sten door opdracht­ne­mer of ander­szins schade aan per­so­nen of zaken wordt toege­bracht, waar­voor opdracht­ne­mer aansprake­lijk is, zal die aansprake­lijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitk­er­ing uit hoofde van de door opdracht­ne­mer afges­loten algemene aansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing, met in begrip van het eigen risico dat opdracht­ne­mer in ver­band met die verzek­er­ing draagt.
5. Elke aansprake­lijkheid van opdracht­ne­mer voor bedri­jf­ss­chade of andere indi­recte schade of gevol­gschade, van welke aard dan ook, is nadrukke­lijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/​beëindig­ing van de overeenkomst
1. Opdracht­ne­mer heeft het recht om zon­der opgave van reden een cur­sus, train­ing, begeleidings-​of coach­tra­ject te annuleren of deel­name van een opdracht­gever te weigeren dan wel de door de opdracht­gever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdracht­gever recht heeft op terug­be­tal­ing van het volledige door deze aan opdracht­ne­mer betaalde bedrag;
2. De opdracht­gever voor een cur­sus, train­ing, oplei­d­ing, begeleidings-​of coach­tra­ject heeft het recht deel­name aan of de opdracht voor een cur­sus, train­ing, begeleidings-​of coach­tra­ject te annuleren;
3. Annu­ler­ing door de opdracht­gever van de opdracht kan tot 4 weken voor aan­vang van de cur­sus of train­ing kosteloos geschieden. Bij niet annu­ler­ing is de opdracht­gever ver­plicht het totaalbedrag van de cur­sus, train­ing, begeleidings-​of coach­tra­ject te vol­doen.
4. Bij annu­ler­ing bin­nen 4 weken tot en met 1 week voor aan­vang van de cur­sus of train­ing is opdracht­ne­mer gerechtigd om 50% van het ver­schuldigde bedrag in reken­ing te bren­gen en bij annu­ler­ing bin­nen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdracht­gever dan wel de door de opdracht­gever aangewezen coachee na aan­vang van de cur­sus, train­ing, begeleidings-​of coach­tra­ject de deel­name tussen­ti­jds beëindigt of daaraan ander­szins niet deel­neemt, heeft de opdracht­gever geen recht op enige terug­be­tal­ing, ten­zij de bij­zon­dere omstandighe­den van het geval, naar het oordeel van opdracht­ne­mer, anders recht­vaardi­gen.
5. Een indi­vidueel begelei­d­ings– of coachge­sprek kan tot 24 uur voor aan­vang van het gesprek kosteloos wor­den afgezegd c.q. ver­plaatst. Bij afzeg­ging c.q. ver­plaats­ing bin­nen 24 uur is opdracht­ne­mer gerechtigd om 50% van het ver­schuldigde bedrag dat is afge­spro­ken voor het gesprek in reken­ing te bren­gen. Indien de opdracht­gever dan wel de aangewezen coachee niet op het gep­lande gesprek ver­schi­jnt, wor­den dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der par­ti­jen wezen­lijk tekort schiet in de nakom­ing van haar ver­plichtin­gen en na hier uit­drukke­lijk door de andere par­tij op gewezen te zijn, deze ver­plicht­ing niet bin­nen een redelijke ter­mijn alsnog nakomt, is de andere par­tij bevoegd de overeenkomst te beëindi­gen zon­der dat de beëindi­gende par­tij de tekort komende par­tij enige ver­goed­ing ver­schuldigd is. De tot de beëindig­ing wel geleverde presta­ties wor­den op de overeengekomen wijze betaald.
7. Bamboe-​ACT hanteert de wet­telijke bedenk­ter­mijn van 14 dagen.

Artikel 13. Per­soon­s­gegevens
1. Door het aan­gaan van een overeenkomst met opdracht­ne­mer wordt aan opdracht­ne­mer toestem­ming ver­leend voor automa­tis­che bew­erk­ing van de uit de overeenkomst verkre­gen per­soon­s­gegevens. Deze per­soon­s­gegevens zal opdracht­ne­mer uit­slui­tend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschil­lenbeslecht­ing
1. Op iedere overeenkomst tussen opdracht­ne­mer en de opdracht­gever is Ned­er­lands recht van toepass­ing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkom­sten waarop deze voor­waar­den van toepass­ing zijn en die niet behoren tot de com­pe­ten­tie van de kan­ton­rechter, zullen wor­den onder­wor­pen aan de bevoegde rechter van het arrondisse­ment waarbin­nen opdracht­ne­mer geves­tigd is.