ProSo­cial is de ken­nis van samenwerken

Meer werk­plezier, effec­tiviteit en vei­ligheid en een lager verzuim? Het kan met Prosocial.

Nieuw in Ned­er­land! De weten­schap van het sturen op samenwerken.

Waarom houden we wel goed finan­ciële bud­get­ten in de gaten, maken we overal blauw­drukken voor en ver­gaderen we veel over aller­lei tar­gets maar best­e­den we nauwelijks aan­dacht aan de kracht van het team zelf?

De voet­bal­teams in de wereld­top trainen bijvoor­beeld juist de hele week op teamkracht (voet­ballen kun­nen ze namelijk alle­maal wel) zodat ze op zondag met elkaar samen de wed­strijd kun­nen winnen.

ProSo­cial is een meth­ode waarmee je de omstandighe­den creëert waarin samen­werk­ing de meeste kans heeft om te groeien. Proso­ci­aal gedrag is gericht op het welz­ijn van het indi­vidu én dat van de groep. Groepen leren hier­door als entiteit te func­tioneren en samen­werk­ing wordt niet aan het toe­val overge­laten. De mens is in de basis bereid om samen te werken, echter door omstandighe­den kan het gebeuren dat deze keuzes maakt voor zichzelf die ten koste gaan van de groep.

Met ProSo­cial kan je gericht sturen op samen­werk­ing. Het is ook zeer effec­tief bij con­flicten in een team of tussen teams. In ieder team is wel eens een issue en ontstaat er een con­flict. Een effec­tief team dat de principes van ProSo­cial gebruikt is zelf­s­tandig in staat om een con­flict snel op te lossen.

His­to­rie

Deze mooie meth­ode is in 2014 ontstaan door de samen­werk­ing van een aan­tal weten­schap­pers uit de gedragsweten­schap­pen en de evo­lu­tieweten­schap. Ze com­bi­neer­den hun ken­nis met de resul­taten van het onder­zoek van Eli­nor Ostrom die in 2009 als eerste vrouw, de Nobel­prijs voor de Economie ontv­ing. Die kreeg ze voor haar baan­brek­end onder­zoek bij groepen mensen die van elkaar afhanke­lijk zijn en die noodged­won­gen met elkaar moesten samenwerken.

1. Evo­lu­tion­aire wetenschap

De basis van de meth­ode. Evo­lu­tie is veran­der­ing en niet alleen biol­o­gisch, genetisch maar ook gedrags­matig en cul­tureel. De wijze waarop wij als mensen ons gedrag aan­passen aan de bedreig­ing van een pan­demie is hier een goed voor­beeld van.

Evo­lu­tie heeft drie componenten:

  • Vari­atie
  • Selec­tie
  • Renten­tie: vasthouden en doorgeven.

Vari­atie.

We hebben geen con­t­role over onze gedachten en emoties. We hebben ook de neig­ing tot automa­tisch gedrag. Met ACT bevorderen we de psy­chol­o­gis­che flex­i­biliteit waar­door er de mogelijkheid tot keuzes in gedrag ontstaat.

Selec­tie.

Op basis van met elkaar bespro­ken en vast­gestelde waar­den wor­den bewuste keuzes gemaakt voor gedrag.

Vasthouden en doorgeven.

Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden wordt het gedrag een gewoonte bin­nen een team en tussen teams.

2. De 8 basisken­merken van een effec­tief team

Eli­nor Ostrom deed onder­zoek naar groepen mensen die gedeelde hulp­bron­nen zoals vis­serij en water­be­heers­ing beheren. Zij beschri­jft 8 voor­waar­den die nodig zijn om egoïstisch gedrag te onder­drukken en behulpzaam gedrag te bevorderen waar­bij ook de iden­titeit van het indi­vidu behouden bli­jft en er ruimte is voor autonomie om te floreren.

Effec­tieve teams:

1. Hebben een sterke groep­si­den­titeit en een geza­men­lijk doel
2. Verde­len de inzet en opbrengst op een eerlijke manier
3. Hebben een transparante en eerlijke besluitvorm­ing
4. Werken op transparante wijze
5. Rea­geren gepast op helpend en niet helpend gedrag
6. Lossen con­flicten snel op
7. Zijn zelf­s­turend t.a.v. 1 t/​m 6.
8. Hebben goede relaties met andere teams.

Aan de hand van deze basisken­merken bouwt een team de voor­waar­den op die nodig zijn om alle activiteiten te coördineren, gebruik te maken van elka­ars sterke pun­ten en inef­fec­tief gedrag te ver­mi­j­den. Daar­naast wordt ook gebouwd aan het onder­houden van effec­tieve relaties met andere groepen.

3. ACT-​Matrix

In proso­cial wordt de ACT-​Matrix gebruikt om met elkaar afspraken te maken over gewenst gedrag ten aanzien van de 8 ken­merken van een effec­tief team.

Essen­tieel voor ieder team is om een sterke groep­si­den­titeit en geza­men­lijk doel te creëren waarbin­nen ieder team­lid zich thuis en gewaardeerd voelt. Met de ACT matrix leert het team gefo­cust te bli­jven op wat ze écht willen en hoe ze met elkaar soe­pel tegensla­gen en frus­traties kun­nen overwinnen.

Actie!

Als je als team met de matrix de ken­merken bespreekt is het belan­grijk dat je met elkaar goede afspraken maakt en het duidelijk is wie wat gaat doen en wan­neer het resul­taat er zal zijn. De scrum­meth­ode is heel goed toe te passen in deze fase van het pro­ces maar een actieli­jstje kan al heel behulpzaam zijn.

De oplei­d­ing Teamkracht — ProSocial

Kijk in de agenda wan­neer de eerstvol­gende train­ing start en leer hoe je teams kan begelei­den in het effec­tief samen­werken. Matthijs Steen­eveld waarmee ik het boek heb geschreven geeft dezelfde oplei­d­ing in Lei­den. Kijk hier­voor op zijn web­site: https://​www​.msteen​eveld​.nl/​p​r​o​s​o​c​i​a​l​/

Matthijs Steen­eveld en ik hebben een artikel over Teamkracht met ProSo­cial geschreven dat is gepub­liceerd in het Tijd­schrift Posi­tieve Psy­cholo­gie. Je kan het hier lezen. Het boek Teamkracht met ProSo­cial is vanaf de derde week van okto­ber 2023 beschik­baar. Je kan het alvast bestellen via deze link

In okto­ber 2022 heb ik een pre­sen­tatie voor Noorder­link verzorgd.

Klik hier voor de link

Cur­sus lijst

03
okt
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

15
mrt
Groningen
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht ProSo­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.

Proso­cial — Teamkracht

Een team­tra­ject met Prosocial:

In 5 work­shops van een dagdeel ga je met je team aan het werk.

We gebruiken ver­schil­lende werkvor­men met humor en betrokken­heid. De deel­ne­mers leren met de ACT-​matrix hun eigen flex­i­bil­teit te ver­hogen, benoe­men met elkaar wat nu echt belan­grijk is in het team en maken afspraken hoe ze elkaar aan de afspraken kun­nen houden.

Het resul­taat is een veilig team dat met plezier aan het werk gaat. Er is ruimte voor indi­vidu­ele groei en ontwik­kel­ing en samen­werken ver­g­root de ver­bon­den­heid tussen de teamleden.

Uit­er­aard is het mogelijk om dit tra­ject aan te passen aan de wensen van jouw team en organisatie.

Neem con­tact met mij op voor meer infor­matie: info@​bamboe-​act.​nl of bel mij op 0613360519.