Aanbod

Par­ti­c­ulieren

Heb je het gevoel dat je klem zit? Heb je bijvoor­beeld een loop­baan vraagstuk of heb je stress van je werk of als man­tel­zorger? Kom je zodoende niet meer aan jezelf toe? Pieker je veel en heb je behoefte aan meer balans?

Wij bieden indi­vidu­ele ACT en mind­ful­ness coach­ing. Daar­naast bieden wij ook de groep­strain­ing “Veerkracht”, deze is vijf dagdelen.

Ben je über­haupt moe of ver­moeid door slecht slapen? Dan is de train­ing “Slapen is niets doen” iets voor jou, deze is vier dagdelen.

Pro­fes­sion­als

Wil je ACT leren toepassen als coach, leer­ling­begelei­der, docent of POH-​GGZ, (bedrijfs-​) maatschap­pelijk werker?

Wij bieden een intro­duc­tiecur­sus ACT van één dag, een driedaagse basiso­plei­d­ing en ver­schil­lende verdiepingsmodules.

Als je al een tijdje met ACT werkt kan super­visie erg fijn zijn. Ik geef dit face to face en online, privé en in kleine groepen.

Organ­isaties

Steeds meer jon­gere werkne­mers vallen uit met een burn-​out. Medew­erk­ers moeten langer door­w­erken voor ze met pen­sioen kun­nen. Het verzuim­per­cent­age sti­jgt als gevolg van psy­chis­che klachten.

De train­ing Veerkracht is hier­bij uiterst effec­tief. Medew­erk­ers kun­nen de train­ing op open inschri­jv­ing vol­gen, deze bieden wij ook In com­pany aan.

Voor team­build­ing bieden wij het pro­gramma Teamkracht aan.

Waarom houden we wel goed finan­ciële bud­get­ten in de gaten, maken we overal blauw­drukken voor en ver­gaderen we veel over aller­lei tar­gets maar best­e­den we nauwelijks aan­dacht aan de kracht van het team zelf?
De voet­bal­teams in de wereld­top trainen bijvoor­beeld juist de hele week op teamkracht (voet­ballen kun­nen ze namelijk alle­maal wel) zodat ze op zondag met elkaar samen de wed­strijd kun­nen winnen.

In het pro­gramma teamkracht leren teams op een prak­tis­che manier hoe ze met elkaar de kracht van het team kun­nen ver­steken. Dat is goed voor de presta­ties én dat is zeker ook goed voor het werkplezier!