Coach­ing

We bieden een coach­ingstra­ject waarin je het vol­gende leert:

  • Nieuwe vaardighe­den om effec­tiever om te gaan met moeil­ijke gedachten en gevoe­lens, zodat ze min­der impact en invloed hebben op jou.
  • Je waar­den helder kri­j­gen: hoe jij je diep in je hart zou willen gedra­gen; waar­voor je wilt staan; wat je een gevoel van zin­vol­heid of doel geeft; hoe je alles en iedereen ide­aliter wil behandelen.
  • Over­gaan tot actie om je prob­le­men op te lossen en din­gen doen die het leven beter maken.

ACT en mind­ful­ness lenen zich uit­stek­end voor de vraagstukken:

  • Hoe krijg ik meer stuur over mijn leven/​persoonlijk leiderschap
  • Bal­ans tussen werk en prive
  • Omgang met de snelle veran­derin­gen in de organisatie
  • Wat wil ik verder met mijn loopbaan

Uit­er­aard is het tra­ject aan te passen naar de wensen van de deel­ne­mer of organisatie.

Het is ook mogelijk om te coachen op afs­tand met E-​coaching. Lukt het je niet om naar Gronin­gen te reizen, geen prob­leem! Ik gebruik Skype en Zoom. Hier­door kun­nen we flex­i­bele afspraken maken op het moment dat jou uitkomt.

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT