In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kun­nen beïn­vloe­den, zoals hun eigen gedrag, in plaats van con­t­role proberen te kri­j­gen over ervarin­gen die niet direct te beïn­vloe­den zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een accep­tatiegerichte houd­ing ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onver­mi­jdelijke zaken uitein­delijk ten koste gaat van een waarde­vol leven.

ACT gaat uit van 6 kernprocessen:

Accep­tatie

Open staan voor alles wat zich aan­di­ent: leren te stop­pen met vechten tegen onver­mi­jdelijke zaken in het leven, waaron­der ook menselijk leed. Accep­tatie van dat­gene wat je niet kan veran­deren, waar­door je je energie kan richten op dat­gene wat je wél kan beïn­vloe­den. Dit voorkomt een hele­boel frus­traties, stress en ver­spilde energie.

Defusie

Kijken naar je denken: Een gezonde relatie met je gedachten. Het gaat er niet zozeer om wát je denkt, maar hoe je met die gedachten omgaat. Dit voorkomt dat je je teveel laat lei­den door negatieve of onre­al­is­tis­che gedachten en je betere keuzes kunt maken. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevri­jheid geeft om het „advies” dat je brein je geeft op te vol­gen, of niet.

Mind­ful­ness:de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-​en-​nu, je ervarin­gen te observeren en te onder­gaan, zon­der actie te onderne­men om ervarin­gen te ver­mi­j­den, te con­trol­eren of vast te houden.

Zelf

Kijken naar jezelf: het jezelf leren zien in samen­hang met je omgev­ing, je prob­le­men zijn niet wie je bent. In plaats van je te laten lei­den door ang­sten en beperkin­gen, krijg je meer oog voor je mogelijkhe­den en leer je met een meer vrien­delijke houd­ing met je zelf om te gaan.

Hier en nu

Het huidige moment is het enige moment dat echt bestaat. We zit­ten veel in ons hoofd door over het verleden of over de toekomst te denken. Daar­door raak je het con­tact met jezelf en en je omgev­ing kwijt. Door regel­matig even een adem­pauze te nemen leer je om beter bij jezelf na te gaan wat je NU nodig hebt.

Waar­den

Bepalen wat echt waarde­vol is in het leven, zoals gezond­heid, relaties, vriend­schap, ontwik­kel­ing, spir­i­tu­aliteit, cre­ativiteit enzovoorts. Weten wat je belan­grijk vindt in je werk en het leven, helpt de focus richten. Het maakt het makke­lijker om pri­or­iteiten te stellen en goed in je vel te zitten.

Toegewijd han­de­len

De berei­d­heid om je gedrag stap voor stap te veran­deren in de richt­ing van de waar­den waaraan je jezelf ver­bon­den hebt.

Alle ken­processen staan met elkaar in ver­band, ze kun­nen niet los van elkaar gezien wor­den. In com­bi­natie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: Veerkracht!

Processen in beeld

Cur­sus lijst

14
juni
Online
Online ACT voor POH-​GGZ, jeugdw­erk­ers, coaches en andere pro­fes­sion­als

16
juni
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen

21
sept
Online via Zoom
Eerste Ned­er­land­stal­ige oplei­d­ing Teamkracht Proso­cial! De weten­schap­pelijk ken­nis van samen­werken.

03
okt
Groningen
Leer ACT voor coaches, ther­a­peuten, POH-​GGZ, docen­ten en anderen! Live bijeenkom­sten Gronin­gen