ACT (Accep­tance and Com­mit­ment Train­ing) is een train­ings– en coach­ingsmeth­ode die in de jaren ’90 is ontwikkeld door de psy­cholo­gen Steven Hayes, Kelly Wil­son en Kirk Strosahl. Doel van de meth­ode is mensen een men­taal flex­i­bele houd­ing aan te leren waar­door het makke­lijker wordt om met (ongewen­ste) veran­derin­gen om te gaan.

Wie opti­maal gezond, gelukkig en pro­duc­tief wil zijn, zal zich moeten aan­passen aan de veran­derin­gen die op zijn of haar weg komen. Soms zijn het andere mensen waar men zich aan moet aan­passen, soms ook de omstandighe­den op het werk, of in het privéleven. Liever dan veran­deren, houden veel mensen echter vast aan oude patro­nen, de gang­bare werk­wi­jze of de ‘oude, vertrouwde’ sit­u­atie. Hier­door kun­nen veran­derin­gen onn­odig veel stress, angst en verzet oproepen. Gaat het om werk, dan onder­mi­jnt dit gedrag zowel het wel­bevin­den van organ­isaties als indi­vidu­ele werknemers.

We hebben alle­maal last van somber­heid, angst, boosheid en we hebben alle­maal moeite om ons aan te passen aan de veran­derin­gen die we tegen komen in het leven. De uitdag­ing is om negatieve gevoe­lens en gedachten te zien voor wat ze zijn: als een gedachte of gevoel, en niet meer dan dat. Vanuit deze nuchtere en accepterende houd­ing kan ver­vol­gens wor­den gew­erkt aan het oplossen van prob­le­men en de doe­len die men wil bereiken. ACT helpt mensen daar­bij door aan­dacht voor accep­tatie, waar­den, mind­ful­ness, en toegewijd handelen.

Inter­na­tion­aal onder­zoek toont aan dat ACT mensen men­taal flex­i­beler en vitaler maakt. ACT ver­min­dert psy­chis­che klachten, zoals stress, depressie en burn-​out.

Oplei­d­ing ACT voor POH-​GGZ en andere hulpverleners

Oplei­d­ing ACT van 3 dagen
Locatie: Cen­trum de Poort Moest­straat 20 te Gronin­gen
Kosten: € 495,- (hierover is geen btw verschuligd

Data: vri­jdag 13, 20 en 27 sep­tem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Data: woens­dag 13, 20 en 27 novem­ber 2019
Tijd­stip: 10.00 tot 17.00 uur.

Train­ing Veerkracht met ACT in 4 middagen

Plaats: De Rem­brandt Cae­mer, Rem­brandt van Rijn­straat te Groningen.

Vri­jdag 4, 11, 18 en 25 okto­ber 2019 van 9.00 tot 12.00 uur.

Kosten: € 395,- (excl. btw).

Aan­melden: Info@​bamboe-​ACT.​nl

Informeer bij je werkgever voor een vergoeding.