Een inten­sieve train­ing van 5 dagde­len van 3 uur voor eenieder die beter in zijn of haar kracht wil staan. Je leert op een heel prak­tis­che manier gemakke­lijker met je gedachten, emoties en ervarin­gen om te gaan. Er wor­den iedere les mind­ful­ness oefenin­gen gedaan en je leert je om beter in het huidige moment te zijn. Je kri­jgt hand­vaten om je min­der door je gedachten en emoties te laten meevo­eren en je kri­jgt helder wat voor jou echt belan­grijk is.

Alle processen van ACT komen aan bod:

  • Wat helpt alle­maal niet
  • Open staan voor alles wat zich aandient
  • Kijken naar je denken
  • Het herken­nen en loslaten van regels die niet zin­vol zijn
  • Kijken naar je zelf en over­tuigin­gen over jezelf
  • Bewust zijn van het huidige moment
  • Wat zijn je waarden
  • Hoe kan je han­de­len in overeen­stem­ming met je waarden.


Je kri­jgt na iedere les oefenin­gen die je thuis kan uitwerken zodat de train­ingstijd effec­tief wordt gebruikt. Er wordt in de train­ing veel gelachen en je komt er achter dat we alle­maal in de zelfde valkuilen trappen.

Het resul­taat is meer flex­i­biliteit, je kan gemakke­lijker omgaan met lastige sit­u­aties, je slaapt beter en maakt je min­der druk om nut­teloze zaken en din­gen die je toch niet kan veranderen.

Ik heb echt een hoop opgesto­ken van de oplei­d­ing! Nu in de prak­tijk ook aan het toepassen en voelt echt goed moet ik zeggen. Voelt ook als ver­adem­ing ofzo. Nor­maliter was ik veel meer bezig op andere vlakken te helen of helpen te her­stellen etc. Dat maakte het alle­maal ingewikkeld en onoverzichtelijk. Deze ken­nis helpt me goed om gefo­cust te bli­jven op dat­geen waar ik wat mee kan. Of juist niets mee hoef. Echt ver­fris­send!
Nancy POH-​GGZ

De train­ing van Jenny heb ik als waarde­vol en plezierig ervaren. Door haar heb ik de kracht en de macht van mijn gedachtew­ereld leren ont­dekken. Dit doet zij met oprechte en per­soon­lijke aan­dacht voor de mens.
Gerda

Jenny is echt een fijne vrouw waar je al snel bij op je gemak voelt. Legt alles goed uit. Ze heeft mij erg geholpen na een ram­p­jaar. Ik ben weer meer posi­tief. Zoals ik mezelf ook ken.
Mar­lies

Dank voor de inspir­erende, waarde­volle en gezel­lige train­ing! Het heeft ons alle­maal weer bewuster gemaakt en we hebben mooie hand­vat­ten gekre­gen waar we zelf en in het werk zeker wat mee kun­nen!
Buurt­zorgT