Klachten

We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te werken en een goede train­ing, coach­ing of oplei­d­ing te ver­zor­gen. Des­on­danks kan het gebeuren dat je niet tevre­den bent over de training/​coaching of de beje­gen­ing door ons. Je kan hierover een klacht indi­enen per mail.

Je kri­jgt bin­nen 4 weken een ont­vangst­beves­tig­ing en bin­nen 4 weken na ont­vangst­beves­tig­ing onderne­men we actie om tot een oploss­ing te komen. Een klacht zal vertrouwlijk wor­den behandeld.

De klachten wor­den voor de duur van 2 jaar bewaard.

Mocht je na deze reac­tie nog niet tevre­den zijn dan kan je hierover een klacht indi­enen bij de beroepsv­erenig­ing VMBN (Verenig­ing voor Mind­ful­ness­based Train­ers in Ned­er­land en Vlaan­deren). https://​www​.vmbn​.nl

De VMBN behan­delt de klacht over het de inhoud van de training/​coaching en ook het func­tioneren van de trainer/​coach. Het oordeel wordt door ons als bindend erk­end en we zullen het oordeel van de VMBN dan ook vol­gen en uitvoeren.