Hoe Teamkracht met Proso­cial teams helpt vrolijke top­presta­ties neer te zetten!

Waarom houden we wel goed finan­ciële bud­get­ten in de gaten, maken we overal blauw­drukken voor en ver­gaderen we veel over aller­lei tar­gets maar best­e­den we nauwelijks aan­dacht aan de kracht van het team zelf?

De voet­bal­teams in de wereld­top trainen bijvoor­beeld juist de hele week op teamkracht (voet­ballen kun­nen ze namelijk alle­maal wel) zodat ze op zondag met elkaar samen de wed­strijd kun­nen winnen.

In het pro­gramma teamkracht leren teams op een prak­tis­che manier hoe ze met elkaar de kracht van het team kun­nen ver­sterken. Dat is goed voor de presta­ties én dat is zeker ook goed voor het werkplezier!

De dries­lag van Teamkracht:

1. ACT matrix
2. De acht ken­merken van een effec­tief team
3. Stip/​stap aanpak

1. ACT matrix
Accepteer wat er is & focus op wat je wilt!
Essen­tieel voor ieder team is om een sterke groep­si­den­titeit en geza­men­lijk doel te creëren waarbin­nen ieder team­lid zich thuis en gewaardeerd voelt. Met de ACT matrix leert het team gefo­cust te bli­jven op wat ze écht willen en hoe ze met elkaar soe­pel tegensla­gen en frus­traties kun­nen overwinnen.

2. Acht basisken­merken om Teamkracht op te bouwen
Aan de hand van deze basisken­merken bouwt een team de voor­waar­den op die nodig zijn om alle activiteiten te coördineren, gebruik te maken van elka­ars sterke pun­ten en inef­fec­tief gedrag te ver­mi­j­den. Daar­naast wordt ook gebouwd aan het onder­houden van effec­tieve relaties met andere groepen.

3. Stip/​stap aan­pak
Klip en klaar, korte ter­mijn doe­len realis­eren
Een team zet met de stip/​stap aan­pak zijn lange ter­mijn doe­len (de stip) om in real­is­tis­che korte ter­mijn acties (de stap­pen), voert deze stap­pen uit, ‘eval­uleert’ ze en zet weer nieuwe stappen.

  • Meer vei­ligheid, onder­ling vertrouwen en emo­tionele flexibiliteit
  • Effec­tiever werken
  • Meer com­mit­ment aan de doe­len van het team en organisatie